خبر درگذشت دانش آموزان عزیزمان علیرضا زمانی و علیرضا طاهری چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتشان فرماید . برای خانواده های دردمند آنان صبر جزیل و اجر عظیم خواهانیم . مدیریت و کارکنان مدرسه اندیشه
کد پرچم
دبیرستان غیر دولتي اندیشه - دوره ی اول

دبیرستان غیر دولتي اندیشه - دوره ی اول
اولين مدرسه ي هوشمند در شهرستان قيروكارزين 
قالب وبلاگ
سؤالات نگارش ، قابل استفاده برای هر سه پایه راهنمایی

   1- شعر زير از زبان« تخته سياه » است آن را بخوانيد ؛ سپس به نثر ساده و روان برگردانيد .

       در دهكده اي درخت بودم               بر زينت باغ مي فزودم

       با اره مرا ز كف بريدند                     بر خاك سيه تنم كشيدند

       چون پوست ز پيكرم جدا شد              با تيشه تن من آشنا شد

       از رنده چو گشت صاف چوبم             نجار نمود ميخكوبم                      

       هم زندگيم تباه كردند                     هم روي مرا سياه كردند

       اين رنج به جان و دل كشيدم             يكباره ز باغ دل بريدم

       دل كنده ام از صفاي بستان               تا تخته شوم در اين دبستان

       تا هر كه در اين كلاس آيد                با شوق به من نظر نمايد

       چون صفحه ي من شود پر از پند          غافل نشود ز من خردمند

       اندرز مرا به جان پذيرد                     از دانش و علم بهره گيرد

       هر چند كه همچو شب سياهم            از بهر شما چراغ راهم

       خوشبختي خود اگر بخواهي                پيدا كني اندرين سياهي

       با شوق به سوي من نظر كن               هر درس ، ترا دهم ز ِبَر كن

                                                                                            

2- شعر زير گفت و گوي « سير » و « پياز » است . به كمك گروه خود 1- قالب شعر را بنويسيد 2- ابيات را به نثر امروزي برگردانيد 3- اين گفت و گو را نقاشي كنيد و پيام شعر را فراموش نكنيد.

سير، يك روز طعنه زد به پياز           كه تو مسكين، چقدر بد بويي

گفت ، از عيب خويش بي خبري     زان ره از خلق ، عيب مي جويي

گفتن از زشت رويي دگران           نشود باعث نكو رويي

تو گمان مي كني گه شاخ گُلي             به صف سرو و لاله مي رويي

يا كه همبوي مُشك تاتاري                 يا ز ازهار باغ مينويي

خويشتن ، بي سبب بزرگ مكن             تو هم از ساكنان اين كويي

ره ما ، گر كج است و ناهموار               تو خود ، اين ره چگونه مي پويي

در خود ، آن به كه نيكتر نگري           اول ، آن به كه عيب خود گويي

ما زبونيم و شوخ جامه و پست            تو چرا شوخ تن نمي شويي                   ( پروين اعتصامي )

3- داستان زير ريشه ي تاريخي يك ضرب المثل است . آن را بخوانيد و پیامش را در دو سطر بنویسید .

                                                                            عجب سرگذشتي داشتي كل علي !

گفته اند كه شخصي كه وي را « كل علي » مي خواندند ، به حج رفت . پس از بازگشت، ديگر همگان وي را « حاج علي » صدا مي زدند به جز شخصي كه همچنان وي را « كل علي » مي خواند . حاج علي كه از اين مسئله ناراحت بود يك روز او را به خانه اش دعوت كرد و ضمن پذيرايي مفصّلي خاطرات بازگشت خود را از حج بيان مي كرد و با اشاره در ضمن كلام خود ، لقب حاج علي را از زبان ديگران تكرار مي كرد تا براي ميهمان كاملاً جا بيفتد . بعد از اين كه احساس كرد كه ديگر مطلب براي مهمان كاملاً جا افتاد سخن را به پايان برد و ميهمان در پاسخ گفت : عجب سرگذشتي داشتي كل علي !

4-  شعر زير را بخوانيد و پیام آن را در دو سطر بنویسید.

                                    آدم شدن چه مشكل

پدري با پسرش گفت به خشم             كه تو آدم نشوي خاك به سر

گر كسان جامع شرّ و خيرند              از سراپاي تو بارد همه شر

حيف از آن عمر كه اي بي سر و پا       در پي تربيتت كردم سر

دل فرزند ازين حرف شكست             بي خبر ، روز دگر ، كرد سفر

رفت از آن شهر به شهري كه شود       فارغ از سرزنش تلخ پدر

رفت از پيش پدر تا كه كند              بهر خود فكر دگر ، كار دگر

عاقبت ، منصب والايي يافت              حاكم شهر شد و صاحب زر

چند روزي بگذشت و پس از آن         امر فرمود به احضار پدر

تا ببيند پدر آن جاه و جلال             شرمساري برد از طعنه مگر

پدرش آمد از راه دراز                   نزد حاكم شد و بشتافت پسر

پسر از غايت خود خواهي و كبر         بر سراپاي وي افكند نظر

گفت : اي پير ، شناسي تو مرا          گفت : كي مي روي از ياد پدر

گفت : گفتي كه من آدم نشوم          حاليا حشمت و جاهم بنگر

پير خنديد و سرش داد تكان             اين سخن گفت و برون شد از در

 من نگفتم كه تو سلطان نشوي         گفتم : آدم نشوي جان پدر

        

 

                      5 -  داستان زير را بخوانيد و هر جا لازم است نشانه ي نگارشي مناسب بگذاريد .

گويند ناپلئون بُناپارت عادت بر اين داشت كه هر ماهي قشون را سان مي ديد و از احوال يكايك ايشان مي پرسيد و معمولاً سه سؤال مي كرد نخست اين كه چند سال داري دوم اين كه چند سال خدمت كرده اي و سوم اين كه مرا بيشتر دوست داري يا فرانسه را در سپاه او سربازي ناشنوا بود با دوستي دردِ دل كرد و او گفت چون به تو برسد و اين سؤالات بكند بگو بيست و يك سال دارم دو سال است كه خدمت مي كنم هم تو را دوست دارم و هم فرانسه را از قضا چون ناپلئون به او رسيد سؤال ها را معكوس پرسيد يعني سؤال كرد چند سال است كه خدمت مي كني سپاهي گفت بيست و يك سال باز پرسيد چند سال داري گفت دو سال ناپلئون بر آشفت و گفت اي مردك مرا مسخره كرده اي يا خودت را گفت قربان هر دو را

                     6- شعر زير را بخوانيد و به سؤالاتي كه در پايان شعر آمده است پاسخ دهيد .

                                             كلام سقراط

در كتاب آمد كه در عهد قديم            خانه اي مي ساخت سقراط حكيم

چون به پايان برد كار آن سرا              آمدند از ره رفيق و آشنا

جمله گفتند : اين بناي مختصر      نيست درخورد تو ، اي صاحب نظر

چون تواني زيستن در اين قفس ؟        اين قفس نبود مقام چون تو كس

بهر مردي چون تو والا و حكيم          بارگاهي بايد و كاخي عظيم

در شبستان تو چون آييم جمع       همچو پروانه به گرد روي شمع ؟

گفت در پاسخ كه ما را باك نيست       عارفان را خانه الا خاك نيست

حجره ي خود گر بدينسان ساختم         خانه اي درخورد ياران ساختم

بيش از اين گر يار يكدل داشتم             بام خود تا عرش مي افراشتم

در حقيقت يار يكدل كيمياست             چون صدف كمياب و چون دُر پر بهاست

شمع تا سوزد همه پروانه اند            بر فروغش واله و ديوانه اند

ور بميرد شعله شمع وجود            دور گردند و پراكنده چو دود

جمله خويشانند و ياران مهربان         جملگي بيگانه روز امتحان                 ( نيّر سعيدي )

 

1- پيام شعر چيست ؟

2- كدام يك از ابيات رديف دارند ؟ معلوم كنيد.

3- شعر در چه قالبي است ؟ قافيه هاي آن را معلوم كنيد .

4- در مورد بیت آخر در حدود دو سطر توضیح دهید

5- به نظر شما یک دوست خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

        6- كدام ابيات تشبيه دارند ؟

7- سقراط كيست ؟

7- نقاشي هر كدام از ضرب المثل هاي زير را بكشيد و كاربرد آن را بنويسيد .

الف ) پا در يك كفش كردن :

 

ب) از دماغ فيل افتاده :

 

ج) توي دهن شير مي رود:

 

8- ريشه تاريخي مثل زير را بخوانيد و دریافت خود را از آن بنویسید .

                                      دو قورت و نيمش باقي است

آورده اند كه سليمان (ع ) مهماني اي ترتيب داده بود كه همه ي جاموران دنيا به آن دعوت داشتند ماهي اي سر از آب بيرون آورد و سهمش را از سفره خواست به او دادند و باز خواستار شد و باز به او دادند تا جايي كه همه ي غذاها را خورد ولي باز همچنان آزمند بود. سليمان ازاو پرسيد تو روزانه چقدر غذا مي خوري ؟ ماهي پاسخ داد : سه قورت ، كه اينك نيم قورت آن را به من داده اند و منتظر هستم دو قورت و نيم ديگر را نيز بدهند .

 

9-     داستان نيمه تمام زير را به دلخواه خود به پايان ببريد .

« مردي در ميان صخره هاي كوهستاني گردش مي كرد . ناگهان چشمش به سنگ بزرگي افتاد كه روي آن نوشته شده بود : لطفاً اين سنگ را جا به جا نكنيد ؛ زير آن گنجي پنهان نيست . مرد به وسوسه افتاد كه...

 

 10- گفت و گوي خيالي طوطي و كلاغ را كه در يك قفس زنداني هستند بنويسيد . سپس نقاشي آن را بكشيد

               طوطي كه كلاغش بود هم نفس             غنيمت شمارد فرار از قفس

 

 

11- داستان زير مربوط به گفت و گوي « مور » و « پروانه » است . آن را به نثر روان بنويسيد و بگوييد به نظر شما حق با كدام يك است ؟ اين داستان را نقاشي كنيد .

              شنيدم مور با پروانه روزي            چنين مي گفت هنگام تموزي

             چرا دائم تو اندر عيش و نوشي       دمي در كار فردا مي نكوشي

             گهي اندر هوا گه در زميني          از اين گل بر گل ديگر نشيني

             نه آخر روزها در پيش داري          ز بعد نوش ها هم نيش داري

             به پاسخ گفت پروانه به صد ناز           چرا بايد به غم باشيم دمساز

             تو هم زين پس چومن آزاده مي باش        براي عيش و نوش آماده مي باش

             هم از رفتار من اين نكته آموز                 غم فردا نشايد خوردن امروز 

 

 

           12-  نقاشي هر يك از ضرب المثل ها زير را بكشيد و كاربرد آن را بنويسيد .

الف ) هر گلي بويي دارد

 

ب) موش به سوراخ نمي رفت ، جارو به دمش مي بست

 

ج) آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم

 

               13- داستان زير را ادامه دهيد . طوري آن را به پايان ببريد كه نتيجه اخلاقي داشته باشد .

يك روز شير با گروهي از درندگان براي گردش و تماشا به صحرا رفته بودند . ناگهان يك شتر را ديدند كه سرگردان و تنها در بيابان مي رود . گرگ و پلنگ و خرس و درندگان ديگر كه همراه شير بودند و مدتي گوشت نخورده بودند گفتند : « اين شتر.......

 

 

    14- درباره ي موضوعات زير يك نامه ي رسمي يا اداري بنويسيد .

-         تشكر و قدر داني از ناظم يا مديرمدرسه

-         تشكر از هم كلاسي به علت شركت درجشن شما

 

        15-  براي مورد زير يك نامه ي اداري بنويسيد .

  تقاضاي انتقال پرونده ي تحصيلي شما به مدرسه ديگر

 

     16- نوشته ي زير بخشي از كتاب « بينوايان » اثر ويكتور هوگو است . به نظر شما چه چيزي باعث جذابيّت نوشته شده است ؟

«... هنوز صد قدم نرفته بود كه باز ايستاد و سرش خاراندن گرفت زن تنارديه در نظرش مجسم شده بود ؛ همان زن نفرت انگيز با دهان همچون كفتار و چشمان مشتعل از غضب . كودك نگاهي تضرع آميزبه پشت سر و رو به رويش انداخت .پيش رويش هيكل خيالي زن تنارديه ، پشت سرش همه اشباح شب و جنگل . لرزش شبانه ي جنگل  سراپايش را فرا گرفت . ديگر فكر نمي كرد .شب بيكران در مقابل مخلوق كوچك قد علم كرده بود . چند دسته از بتّه هاي خار ، در نقاط بي درخت سوت مي زدند . علف هاي بلند زير نسيم مثل مارماهي پيچ و تاب مي خوردند.. . »

 

 

  17- وقتي بگوييم « خورشيد طلوع كرد » يك جمله ي خبري معمولي است اما وقتي بگوييم « گل آفتاب شكفت » جمله را هنري و ادبي بيان كرده ايم . آيا مي تواني براي طلوع خورشيد دو جمله ادبي و هنري بگوييد ؟

الف ) .................................................................................................

ب) .....................................................................................................

  18-  با هم فكري هم ، معما هاي زير را حل كنيد .

الف) آن چيست كه هم گذاشتن آن و هم برداشتن آن خوب نيست ؟

ب) آن چيست كه هم نام گلي است و هم نام زني و هم در دهان شماست ؟

ج) من مي روم او هم مي رود . من مي روم او مي ماند

د) آن چيست شيرين است طعم ندارد ، سنگين است وزن ندارد ؟

                    

 

   19- شعر زير از « ملك الشعراي » بهار است . آن را بخوانيد ، قالب و قافيه هاي آن را معلوم و در باره ي پيام شعر در گروه بحث و گفت و گو كنيد .

          تك تك ساعت چه گويد ، گوش دار            گويدت بيدار باش اي هوشيار

          از تن آسايي و بي كاري بترس                    هم مشويك ثانيه غافل ز درس

          عقربك آهسته پندت مي دهد                پند شيرين تر ز قندت مي دهد

          همچو من پر طاقت و ورزنده باش          روز تا شب در غم آينده باش

          تنبلي آرد به چشمان تو خواب             مي شود آينده ات يك سر خراب

          زندگي پيوسته با آينده است              هر كه در آينده باشد ، زنده است

          هر كه او غافل ز آينده شود              در برابر آيندگان بنده شود

 

 

 20-  داستان زير را بخوانيد . نامي مناسب براي آن انتخاب كنيد و در دو سطر پیام آن را بنویسید .

روزي حضرت سليمان ( ع )كنار دريا نشسته بود . مشاهده كرد يك مورچه دانه اي به دهان گرفته و كنار آب منتظر ايستاده ، ناگهان قورباغه اي آمد و دهان خود را بازكرد و مورچه با دانه اش وارد دهان قورباغه شد . سپس قورباغه در آب فرو رفت و پس از ساعتي بيرون آمد و دهان خود را باز كرد و مورچه سالم از دهانش خارج شد . حضرت سليمان مورچه را احضار كرد و در مورد اين جريان از او سؤال كرد  مورچه جواب داد ته اين دريا سنگي است كه داخل آن سنگ  كِرم نابينايي وجود دارد و نمي تواند غذاي خود را تهيه كند . خداوند مرا مأمور كرده است كه به وسيله ي قورباغه غذاي اين كرم را تأمين كنم. سپس حضرت سؤال كرد : آيا مطلب يا سخني از آن كرم شنيده اي ؟ جواب داد : بلي ، مي گويد : اي كسي كه مرا در قعر دريا در ميان اين سنگ فراموش نمي كني ، بندگان مؤمنت را از رحمت خود مأيوس و نااميد مگردان .

         

 

 

21-  داستان زير به زبان گفتار است . آن را به زبان نوشتار بنويسيد .

« يكي بود ، يكي نبود ، غير خدا هيشكي نبود . يه درويش مارگيري بود . روزي از روزا كه در ميدون شهر معركه گرفته بودن ، يكي از ماراش فرار كرد و رفت تو بيابون . مارگير بدبخت بند و بساطش رو جمع كردو به دنبالش تو بيابون دويد  مار رفت و رفت تا به جوونكي رسيد كه زير سايه درختي خوابيده بود . مار جوونك را بيدار كرد وحال و قضيه ي خودشو براش تعريف كرد و بعد گفت : جوون بيا و به من پناه بده تا از شر اين مارگير بد جنس خلاص شم . جوون هم اونو توي توبره اش گذاش و به دوشش انداخت و رفت . ميون را يكهو مار در آمد و نيشي به جوون زد و گفت اینم سزای نیکو کاری تو !

 

22-  داستان زير  را بخوانيد و آن را به نثر امروزي برگردانيد و در باره ي پيام داستان با هم گفت و گو كنيد . عنواني مناسب براي داستان انتخاب كنيد .

« گويند موسي به طور سينا با خداي مناجات مي كرد گفت : بار خدايا مرا عدل و داد خويش بنماي . گفت يا موسي ! تو مردي تندو تيزي ، صبر نتواني كردن ، گفت : به توفيق تو توانم . گفت : اكنون نزديك فلان چشمه ي آب شو و برابر او پنهان بنشين و نظاره ي قدرت و علم الغيب ما كن .

     موسي برفت و بر سر تلي برابر چشمه پنهان نشست . سواري در رسيد ، فرود آمد و دست و روي نماز بشست و آب بخورد و نماز بكرد و همياني پر از هزار دينار زر از ميان بگشاد و آن جا بنهاد ، و فراموش كرد و برفت پس از او كودكي بيامد و از چشمه آب خورد و آن هميان پر از ديناربرگرفت و برفت . پس از او مردي نابينا بيامد و آب خورد و طهارت كرد و به نماز ايستاد  سوار را هميان ياد آمد از راه بازگشت و به چشمه آمد ؛ نابينا را بگرفت و گفت : من همياني پر از دينار اينجا فراموش كردم و اين جا به جز تو هيچ كس ديگر نيامد در اين ساعت گفت : اي سوار من مردي نابينايم زر و هميان تو چگونه ديدم ؟ سوار در خشم شد و شمشير بر آورد و نابينا را بكشت و زر و هميان بجست ، نيافت ، برفت  موسي گفت : بار خدايا صبرم نماند ، و تو عادلي مرا معلوم كن كه اين احوال چگونه است ؟ جبرئيل آمد وگفت : خداي مي گويد كه : من عالم اسرارم ، آن دانم كه تو نداني ، بدان و آگاه باش كه آن كودك كه آن هميان برداشت حق و ملك او بود ، كه پدر او مزدور اين سوار بود ، و هم چندان مزد بر او گرد آمده بود اندر آن هميان بود . اكنون آن كودك به حق خويش رسيد .

   اما آن پيرمرد  نابينا پيش از آن كه نابينا گشته بود ، پدر اين سوار را كُشته بود و قصاص خويش بازخواست و حق به حق باز رسيد و داد و عدل ما چنين باريك است كه مي بيني . موسي آن بديد و استغفار كرد . » و اين حكايت از بهر آن گفتيم تا خردمندان بدانند كه هيچ چيز بر خداي تعالي پوشيده نيست و داد ستم رسيدگان بدين جهان بدهد وليكن ما غافليم كه چون بلايي بيايد ، ندانيم كه از كجاست ( نصيحه الملوك ، محمد غزالي )

 23- اين لطيفه را به كمك گروه به فارسي روان ترجمه كنيد.

                                                                                 MOUSE- TRAP

                  One day a lady saw a mouse running across her kichen floor. She was very

                Afraid of mice  so she ran out of the house  got in a bus and  went down to the

                 Shops. There she bought a mouse – trap. The shopkeeper said to her Put some c

                  Cheese  in it  and you will soon catch that mouse .

                   The lady went home with her mouse – trap  but when she looked in her

                    Cupboard  she could not find any cheese in it. She did not want to go back

                     To the shops  because it was very late  so she cut a picture of some cheese

                      Out of a magazine and put that in the trap.

                      Surprisingly  the picture of the cheese was quite successful! When the lady

                       Came down to the kitchen the next morning  there was a picture of a

                

                                Mouse in the trap beside the picture of the cheese!                               لغات و اصطلاحات

موش   mouse               موش ها mice              كف آشپزخانهkitchen floor   

           ترسيدن  be afraid of                         سوار اتوبوس شد  got in a bus

تله موش mouse – trap                                  پنير cheese

كمد cupboard                                                        مجله  magazine

به طور شگفت آور  surprisingly                         كاملاً موفقيت آميز quite successful


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:29 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
سؤالات نگارش قابل استفاده برای هر سه پایه                           

 

1- جمله های زیر را مرتّب کنید .

   الف- وجود  به  ابر  باران  از می آید

   ب- قنات است آب تهیه ی از راههای یکی

   پ- شرقی همسایگان کدام  ایران  کشور ها  هستند

   ث- شما و  دقت می کند  نظم  چند برابر را برنامه داشتن

2- معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید .

    اتومبیل                موبایل            سایت             هلی کوپتر                 اتوبان             پاسپورت

    بارِم                     ترمینال           کُد                تیراژ                        کلینیک          S M S 

3- متشابه ( مثل حیات و حیاط ) کلمات زیر را بنویسید ؛ سپس با آنها جمله بسازید .

    خوار                                                          صواب                                                  

    خورد                                                                   خیش

4- با لغات زیر کلمات مرکّب بنویسید . ( مانند دل ( دلبند )

بخت              آهن              صاحب                     حال              شن               ربا            سنگ

5- جمله های گفتاری زیر را به جمله های نوشتاری تبدیل کنید .

  الف – دیشب بارون شدیدی اومد و خیابون ها خیلی زود خلوت شد

  ب- پدر ، آیا می تونی اون کتابو از سره کوچه برام بخری ؟

6- صحیح کلمات زیر را بنویسید .   نهار ( غذای ظهر )              آلوده گی         علاقمند           بیافتد 

7- جمله های ناتمام زیر را کامل کنید .

 الف- امروز در مدرسه ......

 ب- فوتبال از ورزش های ...............

 پ- خودرویی اختراع می کنم که ...............

 ت- اگر. ....

8- جملات زیر را اصلاح کنید .

 الف – فقط از محل خط کشی شده از ارز خیابان عبور کنید

 ب- عبور از جلوی اتومبیل های خطرناک بزرگ است

9- کامل کنید .

 الف- اشک او چون آب .............................. می ماند

 ب- او همچون ........................... خود را پنهان کرد

 ج- چشم های آهو چون ................................ می درخشید .

 د- دل او چون آسمان .................................... است

10- منظور و کاربرد هر ضرب المثل را بنویسید

 الف- از تو حرکت ، از خدا برکت

 ب- پایان شب سیه سپید است

 پ- باد آورده را باد می برد

 ث- تا تنور گرم است باید نان را پخت

11- چیستان های زیر را حل کنید .

  الف- چیستم ؟ کیستم ؟ پاکیزه کننده ی محیط زیستم .

  ب- آن چه حیوانی است که هیچوقت تشنه نمی شود ؟

  پ- آن چیست که با سواد ترین آدم ها هم آن را غلط می نویسند ؟

  ت- آن چیست که بدون صدا زنگ می زند ؟

  ث- رفتم به راهی دیدم گیاهی پوستش سفید و  دانه سیاهی

12- چهار پیامک آموزنده بنویسید .

 

13- چهار لطیفه ی آموزنده بنویسید .

14- بعضی از کلمات را اگر از سمت چپ به راست هم بخوانیم معنا دارند مثل « دور » که « رود » می شود . با توجه

به این توضیح ، به سؤالات زیر جواب دهید .

الف – از سبزی ها .............../ زمین یا چیزی که مال شخصی باشد  

 ب- حیران و سرگردان ......................../  تمام و کامل

 پ- دوست و رفیق .......................... / نظر و عقیده

 ت- شکارچی پهن می کند ............... / قوم ایرانی

 ث- وسیله ای برای داور فوتبال ........................ / آرامگاه فردوسی در این محل است

 ج- خوش اخلاق ......................... / خوب و شاد

15-  در مورد دو بیت زیر توضیح دهید . ( نتیجه گیری کنید )

  کرد مـــــــــردی از سخندانی سؤال                   حــــق و باطل چیست ای نیکو مقال

  گوش را بگرفت و گفت این باطل است                    چشم حق است و یقینش حاصل است     

 

 

16- داستان ناتمام زیر را ادامه دهید و نامی مناسب برایش انتخاب کنید .

 « غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند از کدام طرف باید برود . خیابان خلوت است . به همه جا نگاه می کند . پیرمردی را می بیند که عصا زنان به سمت او می آید . غریبه .........

 

 

 

17- چند موضوع جالب برای انشا بنویسید .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:26 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  به نام خدا                

                   سؤالات نگارش قابل استفاده برای هر سه پایه

1- در باره یِ این پرسش فکر کنید و نظر خود را در پنج سطر بنویسید و برای دیگران بخوانید .

                « برای حفظ دوستی ها چه باید کرد ؟ »

2- داستان زیر را به دقت بخوانید و پیام آن را بنویسید .

                         « به هر حال می خواهم تو را بخورم »

گرگی شرور ، برّه ای را دید که در کنار رود خانه آب می خورد . گرگ خواست بهانه ای پیدا کند و برّه را بخورد . سپس در قسمت بالای رودخانه ایستاد . گرگ ، بره را متهم کرد که آب را گِل آلود می کند تا او نتواند به راحتی آب بخورد .

   برّه گفت که تنها با نوک زبانش به آرامی آب خورده و آب را گِل آلود نکرده است . دیگر این که او در قسمت پایین رودخانه ایستاده است . بدین سبب امکان ندارد بتواند آب قسمت بالای رودخانه را گل آلود کند . چون این بهانه ی گرگ نگرفت ، دوباره گفت : « راستی تو سال گذشته هم پدرم را از خوردن این آب منع کردی . » بره پاسخ داد : « من در آن زمان حتی زاده نشده بودم که بتوانم پدر تو را از خوردن این آب منع کنم . » گرگ گفت : « تو پاسخ های درستی می دهی . ولی من به هر حال می خواهم تو را بخورم . »

2- هر دسته از کلمات و ترکیب های زیر را به دقت بخوانید . سپس هر دسته را به گونه ای مرتّب کنید که هر کدام به صورت جمله ای پیام دار در آید .

1- بیا کتاب خانه  مرتضی به احمد  ما گفت  : آیا می رویم

2- حسین نشسته بود در مقابل باغ بزرگی  در کنار پنجره

3- ما  بودیم ساعت  نه دیشب شما منتظر

4- شاگرد حدس هایی می زند برای یافتن پاسخ پرسش های ادبیات

3- جمله های درهم ریخته ی زیر مربوط به یک داستان است ، این جمله ها را به دقت بخوانید و پیام کلی داستان را حدس بزنید . سپس آن ها را به گونه ای شماره گذاری کنید که بازگو کننده ی ِ داستان مورد نظر باشد .

                             « موش و شیر »

(      ) شیر ناراحت از خواب بیدار شد // (     ) شیر از او تشکر کرد // (      ) شیر موش را رها کرد

(    ) بعد از چند روز شیر در دامی گرفتار شد //  (    ) شیری در جنگل خوابیده بود

(   ) موش او را دید و بند های دام را جوید و شیر را رهایی داد

(   ) موش بازی گوش شروع کرد با دُم او بازی کردن

(    ) موش از ترس به خود لرزید و گفت : مرا رها کن ، محبت تو را فراموش نمی کنم

(    ) فوری موش را در چنگش گرفت و خواست او را به زمین بکوبد

(    ) شیر به او خندید و از او پرسید : « تو چگونه می توانی به من یاری برسانی ؟ »

(    ) آن وقت موش به شیر گفت : « دیدی چگونه من به تو یاری رساندم ؟ »

4- جمله های زیر با دو گونه نشانه گذاری ، دو گونه خوانده و معنا می شوند . جمله ها را به دو شکل بخوانید و ویرایش کنید .

1- پس فردا به دیدارت می آیم ، منتظرم باش. // 2- نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

3- ما همه کار می کنیم تا بتوانیم زندگی سعادتمندی داشته باشیم

4- این جا آشپز خانه دارد // 5- نه هر که به قیمت مهتر به قیمت بهتر

6- پدرم هر روزنامه ای می خواند تا سرش را گرم کند

5- هر جمله را از نظر املایی ویرایش کنید .

1- راجب به اهمیت این ماجری حرف های گفتنی بسیار است ؛ تنها می توانم بگویم دلائل شما غیر قابل توجیح و ناثواب است و نیاز به برّسی دارد .

2- تاج گزاری در طالار برگذار شد ، همه ی مهمان ها آمده بودند . خدمتگاران از خورد و کلان حاظر بودند

3- به استحظار میرساند اینجانب محمد علی احمدی ، کارمند حوضه ی دو ثبت اسناد بدلیل بیماری سعبالعلاج ، قادر به ادامه ی همکاری با آن اداره نمی باشم و بدین وسیله درخاست بازنشستگی خود را دارم . تقاضای آجل دارم با توجه به مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم می شود به درخاست این جانب ترتیب اثر دهید و قبلاً از همکاری شما سپاس گذارم .

6- داستان زیر تا چند سطر ادامه دهید .

  برف همه جا را پوشانده بود . سرما بیداد می کرد . گنجشک از سرما و گرسنگی به خود می لرزید  ؛ زیرا چیزی برای خوردن پیدا نمی کرد . یادش آمد که مورچه در تابستان با چه تلاشی مشغول جمع آوری دانه بود . پس به خانه ی مورچه رفت ، در زد و گفت : ...

7- شعر زیر را به دقت بخوانید و معنی آن را به زبان ساده بنویسید .

              به دست خود درختی می نشانم                به پایش جوی آبی می کشانم

              کمی تخم چمن بر روی خاکش              بــــــرای یادگاری می فشانم

              درختم کم کم آرد برگ و باری               بسازد بـــر سر خود شاخساری

              چمن روید در آن جا سبز و خرّم              شـــود زیر درختم سبزه زاری

             به تابستان که گـــــرما رو نماید              درختم چتر خود را می گشاید

            خنک می سازد آن جا را ز سایه                         دل هــــــر رهگذر را می رباید

             به پایش خسته ای بی حال و بی تاب              میان روز گرمی می رود خواب

             شود بیدار و گوید ای که این جا                         درختی کاشتی ، روح تو شاداب

8- بنویسید در هریک از نمونه های زیر چه عاملی باعث زیبایی نوشته شده است ؟

1- شب پاورچین پاورچین می رفت ، گویا به اندازه ی کافی خستگی در کرده بود .

2- مشهدی مثل مار به خودش می پیچید نفس نفس می زد ، رنگش مثل ماست پرید .

3- لب پایینی اش چنان بزرگ است که به زمین مالیده می شود

4- او یکپارچه آتش است ، به جنگلی اگر بیفتد ، جنگل را به آتش می کشد

9- یکی از خاطرات کودکی خود را به یاد بیاورید و آن را بنویسید .

10- در مورد معنی و مفهوم هر از عبارات زیرتوضیح مختصری بدهید .

1- در هر مدرسه ای را که بگشایید ، در زندانی را بسته اید

 

2- با دیگران بخند اما به دیگران مخند


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:13 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

به نام خدا  

سؤالات نگارش قابل استفاده برای هر سه پایه (قسمت دوم )

1- کلمات زیر را از نظر املایی و نگارشی اصلاح کنید .

 بدینصورت                بشرح زیر                  با وجودیکه                پیشدرآمد        املاء

انشاء                       سئوال                      مبداء                       منشاء             بیاندیش         

ارایه                        بهرمند                     آلوده گی                  فرمانده ی نظامی

توجه ای                             خانه امان                  رییس                      کشتی ی نوح

2- در باره ی تشدید داشتن یا نداشتن کلمات زیر با هم بحث کنید .

     فوق العاده            عادی             قضات             خواص            تقویت            مالیات         حواس                         بررسی            تربیت            لثه                اعم               خط

3- املای کدام گزینه ، غلط است ؟

الف – بحبوحه ، برهه ، توجیه ، جدّ و آبا           ب- خرسند ، ذوزنقه ، راجع به ، فرغون

ج- کج و معوج ، نعناع ، وهله ، موجّه               د- سبزی خورد کنی ، بوجّه ، فروگزار ، سالخرده

4- اِشکال هر جمله را توضیح دهید و اصلاح کنید .  

الف – در این آزمایشگاه به فلزاتی نظیر روی ، مس ، آهن ، و چوب نیاز داریم .

ب- پدر علی دیروز از سفر بازگشت

پ- اسبِ قهرمانِ پادشاهِ یونان ِباستان در جنگی زخمی شد .

ت- این روش ثابت شده است که روش بسیار سودمندی است .

ث- این گزارش توسط رئیس قرائت شد .

ج- دیروز در جلسه ی هیئت امنا شرکت و به خانه بازگشتم

چ- من عادت دارم که شب ها سیر نخورم.

ح- هم آنان در باره ی موضوع حرف زدند هم ما.

خ- دو بچه در آتش سوزی چهارشنبه سوری توسط موادّ آتش زا کُشته شدند .

د- این نامه به همراه گزارشی که دیروز تنظیم شده بود را برای شما می فرستم .

5- شعر زیر را به دقت بخوانید . سپس معنی آن را به زبان ساده بنویسید .

         آبـــــــــــــی دریا به رنگ آسمان                قطره ها ، بی رنگ و از دریا جداست

         قطره ی ِ تنها چــــرا بی رنگ ماند ؟                رنــــــگ دریاهای آبی از کجاست ؟

         قطــــــره ی تنها به دور از قطره ها                با خــــــــود آهنگ جدایی می زند

         قطره هایی کــــــــه با هم می روند               آسمان رنـــــــــگ خدایی می زند

         این « من » و « تو » حاصل تفریق ماست               پس « تو هم » با « من » بیا تا « ما » شویم

         حــــــــــاصل جمع تمام قطره ها               می شود دریا ، بیا دریا شویـــــــــــم

6- مشخص کنید در هر دسته از کلمه های زیر ، کدام کلمه در برگیرنده ی کلمات دیگر است .

الف- آلبالو ، نارنج ، هلو ، گردو ، میوه

ب- دفتر ، کتاب ، نوشت افزار ، مداد ، کاغذ

پ- آبی ، سیاه ، سفید ، رنگ ، زرد

7- در زیر ، آغاز و پایان داستانی نوشته شده است . آن را به دقت بخوانید و پیام داستان را حدس بزنید ؛ سپس مشخص کنید بین مطالب آغاز و پایان آن چه مطلبی باید اضافه شود . آن گاه آن را به دلخواه تکمیل کنید و برای دیگران بخوانید و نظر آنان را در این زمینه جویا شوید

                         « از تجربه ی دیگران باید یاد گرفت »

شیری به سختی پیر و ناتوان شده بود . به همین سبب ، دیگر نمی توانست شکاری به دست آورد و شکم خود را سیر کند . او با خود فکری اندیشید . در غار خوابید و وانمود کرد که از شدت بیماری در حال مُردن است . هر حیوانی از روی ترحّم به دیدار او می رفت ،.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

روباه متوجه این نکته شد که شیر جانوران را می گیرد و می خورد . بنابراین ، بیرون غار ایستاد و حال شیر را پرسید . شیر گفت : « حالم خیلی بد است . دارم می میرم . چرا به درون غار نمی آیی تا قبل از مُردن هم دیگر را ببینیم ؟ » روباه گفت : « می خواستم بیایم ، ولی جای پای بسیاری را دیدم که آمده اند و برنگشته اند . من نمی خواهم پیش آن ها بروم .

8- داستان آموزنده ی زیر را بخوانید ؛ خلاصه و پیام آن را بنویسید.

          « شیر و موش »

          بود شیری به بیشه ای خفته        موشکی کرد خوابش آشفته

          آن قدر گوش شیر گاز گرفت        گه رها کرد و گاه باز گرفت

          تا که از خواب شیر شد بیدار         متغیر ز موش بد رفتار

          دست برد و گرفت کلّه موش         شد گرفتار ، موش بازی گوش

          خواست در زیر پنجه لِه کُندَش     به هوا برده بر زمین زندش

          گفت کای موش لوس یک غازی      با دُم شیر می کنی بازی ؟

          موش بیچاره در هراس افتاد          گریه کرد و به التماس افتاد

          که تو شاه وحوشی و من موش       موش هیچ است پیش شاه وحوش

          تو بزرگی و من خطاکارم              از تو امید مغفرت دارم

          شیر ازین لابه رحم حاصل کرد      پنجه واکرد و موش را ول کرد

          اتفاقاً سه چار روز دیگر                شیر را آمد این بلا بر سر

          از پی صید گرگ یک صیاد          در همان حول و حوش دام نهاد

          دام صیاد ، گیر شیر افتاد                      عوض گرگ ، شیر گیر افتاد

          موش چون حال شیر را دریافت     از برای خلاصی او بشتافت

          بند ها را جوید با دندان              تا که در بُرد شیر از آن جا جان

          هر کسی نیک کرد یا بد کرد        بد به خود کرد و نیک با خود کرد

          شیر چون موش را رهایی داد      خود رها شد ز پنجه صیاد  ( ایرج میرزا )    


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:12 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
 سؤالات کتاب باز فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش        

1- یک « تلمیح » در شعر ص 22 پیدا کنید و بنویسید .

 

2- مترادف « کم خرد و نادان » را در ص 25 ، بجویید .

3- در ص 4 ، برای زبان چهار ویژگی آمده است . کدام یک از ویژگی ها « وند » ندارد ؟

4- در ص 3 کلمه ای آمده است که علامت تشدید آن از قلم افتاده است ، آن لغت کدام است ؟

5- در ص 34 کدام لغت به معنی « کاشتن درخت » است ؟

6- در ص 33 مثلی پیدا کنید که در مورد فایده ی شکیبایی است .

 

7- در ص 15 یک تشبیه پیدا کنید ؛ سپس بنویسید کدام یک از ارکان  آن حذف شده است .

 

8- هم خانواده ی « مغضوب » و « تعریف » را در ص 30 بجویید .

9- در ص 18 یک فعل امر ، یک فعل مضارع و سه فعل ماضی بیابید .

10- در ص 16 دو مفعول پیدا کنید .

11- با توجه به شعر « فروغ دانایی » در ص 39 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف – به نظر شما « شاه بیت » شعر کدام بیت است ؟

 

ب- در شعر چهار جمع مکسر و دو جمع فارسی پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید .

 

پ- دو مفعول پیدا کنید و بنویسید .

ت- دو کلمه پیدا کنید که پسوند داشته باشند .

ث- دو تشبیه در شعر پیدا کنید و ارکان هر یک را بنویسید .

 

 

ج- در مصراع اول نهاد و گزاره را پیدا کنید

 

چ- کدام لغت به معنی « همدم » و کدام به معنی « بیان کردن » است ؟

ح- کدام بیت ها ردیف دارند ؟

 

خ- هم خانواده ی کلمات « مورخ » و ممنون » را در شعر پیدا کنید .

د- دو کلمه ی « مخفّف » پیدا کنید .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:28 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

      اول دفتر به نام ایزد دانا                        

                   آزمون های فارسی دوم / فصل اول و دوم

1- مهم ترین جزء ِ گزاره ................ است .          1- مسند         2- شناسه       3- فعل                    4- مفعول

2- املای کدام جمع غلط است ؟     1- خسته گان 2- تشنگان    3- رانندگان               4- آیندگان

3-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟   1- لطایف : لطیفه  2- مقاصد : قصد   3- اسرار : سر 4- اَخبار : خبر

4-  جمع مکسر واژه های : « مسئله ، خُلق ، جامعه » در کدام گزینه آمده است ؟   1- سؤالات ، اخلاقیات ، اجتماع   2- مسئولان ، خلایق ، مجمعه   3- سؤال ، مخلوق ، جامع  4- مسائل ، اخلاق ، جوامع

5-  در جمله ی « زندگی مثل دریاست گاه آرام ،گاه توفانی » رکن سوم تشبیه یا وجه شبه کدام است ؟ 

                                 1- گاه آرام گاه توفانی    2- زندگی     3- مثل      4- دریا

6- معنی واژه  « مُبیّن » چیست ؟  1- آشکار کننده  2- بیان شده  3- بیان  4- آشکار

7-  کدام یک از نشانه های جمع  ، نیست ؟  1- ها 2- ان 3- ات 4- وا

8- مفرد کدام کلمه ، غلط آمده است ؟   1- احوال : حال   2- افکار : فکر  3- مظاهر : ظهور         4- آثار : اثر

9- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

    1- کشیده             2- دراز           3- طولانی                 4- بلند

10- .................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

   1- مفعول              2- نهاد           3- مسند                  4- گزاره

11- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

     1- استقلال و وابستگی    2- محبت و لطف       3- دوام و بقا           4- اصابت و برخورد

12- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

     1- به فضل خدا : به کرم و بزرگواری خدا    2- خانه غلغله شد : در خانه شور و غوغا بر پا شد

    3- مصادف با اربعین حسینی بود : هم زمان با عاشورای امام حسین ( ع ) بود

    4- قند در دل کسی آب کردن : کسی را خوشحال کردن

13- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

     1- مضامین : مفهوم ها        2- عرصه : میدان ، قلمرو     3- ذات : حقیقت هر چیز    4- مسلِم : قطعی

14-  در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟  1- آب از آب تکان نمی خورد   2- آب از سر چشمه گل آلود است    3- آب دست یزید افتاده است  4- آب از دستش نمی چکد

15- معنی کدام لغت ، صحیح است ؟

    1- کائنات : جانوران زمین     2- قلمرو : ناحیه    3- مُبین : واضح بودن                   4- طراوت : خیس

16- کدام یک فعل است ؟ 1-  رفتن    2- دیدار 3- خواهد  4- خواهش  

17- کدام یک نیاز به تشدید دارد ؟   1- فرهنگ غنی2 - تقویت  3- فرهنگ خاص          4- فضای کلی

18- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

      1- رایهه : بو  2- لهجه : شکلی از زبان و گفتار      3- مصادف : هم زمان  4- بغض : گرفتگی گلو از غصّه

19- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟  1- دلیری  2- پستی  3- بزرگی   4- بخشندگی

20- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

     1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .     2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

     3- شعار همان شعر است .     4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

21-  کدام یک جمع مکسّر است : 1- معدن 2- کتاب 3- امور 4- علم

22- مفرد کدام جمع مکسّر ، غلط است ؟  1- حُکما : حاکم               2- حِکَم : حکمت

                                         3- علما : عالم و علیم                4- ممالک : مملکت

23- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟    1- کودک                2- با ادب        3- گرما          4- بیمار

24- کدام کلمه ، جمع است ؟    1- خستگان              2- بیابان         3- یخبندان     4- گلدان

25-  کدام جمع با بقیه فرق دارد ؟  1- اسرار 2- رفتگان 3- مساجد 4- علما

26- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟        1- بامدادان                   2- دانشگاه       3- بیکاری       4- هنرستان

27- در کدام عبارت مفعول وجود دارد ؟

     1- عاقل همیشه عاقبت اندیش است      2- مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد

     3- مردم ایران در ساختن خانه ها ی خود سنگ به کار نمی برند    4- مأًموران صلیب سرخ به اردوگاه آمدند

28-  مفرد کدام جمع ، درست است ؟  1- عوامل : عمل  2- احوال : حال 3- افکار : کفر  4- مفاهیم : فهم

29- کدام کلمه ، جمع است ؟      1- مکافات               2- ملاقات       3- مساوات      4- مشاجرات

30- در جمله ی « عصر دیروز طوفان ، نهال درختان را شکست » مفعول کدام است ؟

                               1- نهال درختان  2- طوفان  3- عصر دیروز  4- درختان

31-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟

      1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است       2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

      3- از آتش حسادت فاصله بگیرید      4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است

32- در کدام عبارت غلط املایی دیده می شود ؟   1- درختان چنار غرس شده است

       2- ایرانیان بنای این گونه آثار را ثواب آخرت می گویند

       3- نقّاشی ، رایج ترین زینت اتاق ها و تالارهاست

       4- به این جمله های نقض و دل آویز، امثال و حکم می گویند

33- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

     1- مُلک : پادشاه     2- جدل : جنگ    3- موقّر : محترم ، با وقار              4- متین : استوار ، محکم

34- کدام لغت ، درست معنی شده است ؟

      1- ملال : افسرده            2- سخته : ترازو       3- منحصر : محدود          4- تقریر : بیان کننده

35-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟  1- پویا  2- نظام مند 3- ثابت  4- زایا

36- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ 1- فواصل : فصل  2- قطعات : قطعه  3- انواع : نوع  4- اقسام : قسم

37 -  کدام لغت در هنگام جمع بستن تغییر کرده است ؟

                  1- دیدگان  2- دانشوران  3- دانشمندان  4- کار آگاهان

38- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

 « علم چندان که ................ خوانی          چو ................ در تو نیست نادانی

    1- پیش تر ، عمل             2- بیش تر ، عمل        3-کمتر ، عمل            4- بیش تر ، علم

39- کلمه ی « کوه » باکدام پسوند یک کلمه ی بامعنی می سازد ؟

     1-  گر                2- ناک           3- سار           4- زار

40-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند . 1- پیشوند  2- پسوند  3- وند   4- میانوند


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:27 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
    به نام خدا

آزمون میان نوبت اول فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش

جمله ی صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید .

1- نظام 2500 ساله ی شاهنشاهی به رهبری امام خمینی از میان رفت   ص   غ

2- در نقل قول ها و سبک های ویژه می توان زبان گفتاری را در نوشتار هم به کار برد    ص   غ

3- ناتوانی دارای یک وند است . ص      غ

4- در جمله ی : غالب خانه های ایران یک طبقه است واژه های« خانه های ایران » مفعول است  ص    غ

هر واژه را به معنی آن وصل کنید ( در ستون دوم یک واژه اضافی است )

5- مبانی                  عمومی

6- ولا                      ویژه

7- عامّه                    بنیان ها

8- منحصر                 محبت

                             همه

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

9- هور به معنی .................. است

10 علم چندان که بیشتر خوانی     چون عمل در تو نیست ...........

11- جامع التواریخ نوشته ی ....................... است  // 12- بن فعل بسپاریم ..................... است

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید

13- در مصراع « کم گوی و گزیده گوی چون دُر  »  معنی واژه ی گزیده چیست ؟

        الف – نیش زده            ب- شیرین      پ – نیش خورده                  ت- انتخاب شده

14- در کدام مصراع فعل ربطی به کار رفته است ؟

     1- هم قصه نانموده دانی                      2- هر که دانای رموز زندگی است

     3- در جهان نتوان اگر مردانه زیست        4- ز دریای خرد گوهر توان جست

15- در کدام گزینه مفهوم « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » آمده است ؟

      1- صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد                2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند

      3- صبر کوتاه خدا سی سال است                     4- کیمیایی همچو صبر که دید ؟

16- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟   1- دلیری  2- پستی   3- بزرگی  4- بخشندگی

17- کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

           1- رشادت ، شهادت                    2- مقاومت ، رزمندگی

          3- حماسه ، ستم ستیزی                 4- ایثار ، بخشش

18- جمع مکسر های واژه های« مسئله ، خُلق ، جامعه » ، در کدام گزینه آمده است ؟

      1- سؤالات ، اخلاقیات ، اجتماع           2- مسؤلان ، خلایق ، مجموعه

      3- سؤال ، مخلوق ، جامع                 4- مسائل ، اخلاق ، جوامع

 

 

 

19- در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟

    1- آب از آب تکان نمی خورد                    2- آب از سرچشمه گل آلود است

    3- آّب دست یزید افتاده است                     4- آب از دستش نمی چکد

20- در جمله ی « دیوار چین را می توان از کره ی ماه مشاهده کرد » مفعول کدام است ؟

      1- مشاهده          2- دیوار چین                      3- می توان            4- کره ی ماه

21- کدام گزینه در باره ی جمله ی « محسن از پشت پرده ی اشک در آیینه ی چشم های مادر بزرگ غمی دید » غلط است ؟    1- اشک به پرده تشبیه شده است          2-  چشم به آیینه تشبیه شده است

                     3- مادر بزرگ نهاد است                             4- غمی مفعول است .

22- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند

     2- زانوان بر زمین می زنند و موقر و متین می نشینند

     3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات کوتاه می گنجانند

     4- سخن پرداخته و سخته و سنجیده می گویند

به پرسش های زیرپاسخ دهید .

23- دو کاربرد نشانه ی خط ّ فاصله را بیان کنید

24- سه ویژگی انقلاب اسلامی را نام ببرید

25- واژه ای مثال بزنید که دارای یک پایه و دو پسوند باشد

 

26- مفهوم مصراع « به تقریر لطایف لب گشایند » چیست ؟

 

27- مصراع « سخن را سر است ای خردمند و بن » به چه معنی است ؟

 

28- یکی از امثال و حکم را بنویسید که در آن واژه ی « دوست » به کار رفته باشد

29- ارکان تشبیه را با یک مثال مشخص کنید .

 

 واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید ( یک وازه اضافی است  )

            « شعار – شاه بیت – مکسّر – کلمات قصار – بیت الغزل »

30- گونه ای جمع است که شکل مفرد آن تغییر می کند

31- به جملات کوتاه و پر معنی گفته می شود

32- به بهترین بیت در یک شعر گفته می شود

33- خلاصه و فشرده ی خواسته های یک ملت است .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:24 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
    به نام خدا

آزمون میان نوبت اول فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش

جمله ی صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید .

1- نظام 2500 ساله ی شاهنشاهی به رهبری امام خمینی از میان رفت   ص   غ

2- در نقل قول ها و سبک های ویژه می توان زبان گفتاری را در نوشتار هم به کار برد    ص   غ

3- ناتوانی دارای یک وند است . ص      غ

4- در جمله ی : غالب خانه های ایران یک طبقه است واژه های« خانه های ایران » مفعول است  ص    غ

هر واژه را به معنی آن وصل کنید ( در ستون دوم یک واژه اضافی است )

5- مبانی                  عمومی

6- ولا                      ویژه

7- عامّه                    بنیان ها

8- منحصر                 محبت

                             همه

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

9- هور به معنی .................. است

10 علم چندان که بیشتر خوانی     چون عمل در تو نیست ...........

11- جامع التواریخ نوشته ی ....................... است  // 12- بن فعل بسپاریم ..................... است

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید

13- در مصراع « کم گوی و گزیده گوی چون دُر  »  معنی واژه ی گزیده چیست ؟

        الف – نیش زده            ب- شیرین      پ – نیش خورده                  ت- انتخاب شده

14- در کدام مصراع فعل ربطی به کار رفته است ؟

     1- هم قصه نانموده دانی                      2- هر که دانای رموز زندگی است

     3- در جهان نتوان اگر مردانه زیست        4- ز دریای خرد گوهر توان جست

15- در کدام گزینه مفهوم « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » آمده است ؟

      1- صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد                2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند

      3- صبر کوتاه خدا سی سال است                     4- کیمیایی همچو صبر که دید ؟

16- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟   1- دلیری  2- پستی   3- بزرگی  4- بخشندگی

17- کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

           1- رشادت ، شهادت                    2- مقاومت ، رزمندگی

          3- حماسه ، ستم ستیزی                 4- ایثار ، بخشش

18- جمع مکسر های واژه های« مسئله ، خُلق ، جامعه » ، در کدام گزینه آمده است ؟

      1- سؤالات ، اخلاقیات ، اجتماع           2- مسؤلان ، خلایق ، مجموعه

      3- سؤال ، مخلوق ، جامع                 4- مسائل ، اخلاق ، جوامع

 

 

 

19- در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟

    1- آب از آب تکان نمی خورد                    2- آب از سرچشمه گل آلود است

    3- آّب دست یزید افتاده است                     4- آب از دستش نمی چکد

20- در جمله ی « دیوار چین را می توان از کره ی ماه مشاهده کرد » مفعول کدام است ؟

      1- مشاهده          2- دیوار چین                      3- می توان            4- کره ی ماه

21- کدام گزینه در باره ی جمله ی « محسن از پشت پرده ی اشک در آیینه ی چشم های مادر بزرگ غمی دید » غلط است ؟    1- اشک به پرده تشبیه شده است          2-  چشم به آیینه تشبیه شده است

                     3- مادر بزرگ نهاد است                             4- غمی مفعول است .

22- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند

     2- زانوان بر زمین می زنند و موقر و متین می نشینند

     3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات کوتاه می گنجانند

     4- سخن پرداخته و سخته و سنجیده می گویند

به پرسش های زیرپاسخ دهید .

23- دو کاربرد نشانه ی خط ّ فاصله را بیان کنید

24- سه ویژگی انقلاب اسلامی را نام ببرید

25- واژه ای مثال بزنید که دارای یک پایه و دو پسوند باشد

 

26- مفهوم مصراع « به تقریر لطایف لب گشایند » چیست ؟

 

27- مصراع « سخن را سر است ای خردمند و بن » به چه معنی است ؟

 

28- یکی از امثال و حکم را بنویسید که در آن واژه ی « دوست » به کار رفته باشد

29- ارکان تشبیه را با یک مثال مشخص کنید .

 

 واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید ( یک وازه اضافی است  )

            « شعار – شاه بیت – مکسّر – کلمات قصار – بیت الغزل »

30- گونه ای جمع است که شکل مفرد آن تغییر می کند

31- به جملات کوتاه و پر معنی گفته می شود

32- به بهترین بیت در یک شعر گفته می شود

33- خلاصه و فشرده ی خواسته های یک ملت است .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:19 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون های فصل 3  فارسی دوم                                                 

1- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟

     1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند

     2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

     3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست

     4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

2- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .

     2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .

     4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

3- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟

     1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد

     2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند

     3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است

     4- آسمان سخاوتمند می شود

4- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟

     « ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»

      1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان

5- معنی کدام لغت غلط آمده است ؟

     1- اهتزاز : هیجان             2- عمق : گودی     3- بدیع : تازه ، نو             4- مبرّا :  پاک ،تبرئه شده

6- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند

   2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

7- کدام ترکیب موصوف و صفت نیست ؟       1- کتاب خوب  2- ماه محرّم        3- هوای صاف   4- اتاق کوچک

8- کدام یک صفت نسبی نیست ؟      1- ایرانی           2- خانگی        3- پشمین                4- متین

9- کدام کلمه ، صفت نسبی است ؟       1- پروین                  2- شانه          3- چرکین                4- سینی

10- رنگ های گرم عبارتند از :

     1- قرمز ، زرد ، نارنجی       2- سبز ، آبی ، بنفش     3- قرمز ، زرد ، سبز    4- سبز ، نارنجی ، زرد

11-  کدام کلمه ، صفت است ؟       1- فردا               2- دیدن         3- شما           4- محکم

12- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟

      1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه

 

13- قصیده شعری است که :

      1- قافیه ی مصراع اوّل بیت اوّل با مصراع های زوج یکسان است 2- تعدا ابیات آن از پانزده بیت بیش تر است

      3- محتوای آن ستایش ، توصیف ، مرثیه ، پند و اندرز ، حکمت و ... است       4-   همه ی موارد

14- کدام قالب های شعری از جهت قرار گرفتن قافیه ها مانند هم هستند ؟

     1- غزل و قطعه               2- غزل و قصیده                   3- مثنوی و قطعه        4- مثنوی و قصیده

15- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم

16- کدام کلمه با « آخر » هم خانواده نیست ؟     1- خیر         2- تأخیر         3- اواخر         4- آخرت

17- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

18- در کدام بیت ردیف وجود دارد ؟

       1- ابلهـــی دید اشتری به چــــــرا                  گفت نقشت همه کژ است چــرا

       2- گر بر سر نفس خود امیری مردی                  ور بر دگــری خرده نگیری مردی

       3- باد بهاری وزید از طرف مـــرغزار           باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

       4- تو نیکی می کن و در دجله انداز             کـــــــه ایزد در بیابانت دهدباز

19- کاربرد کدام لغت از نظر نگارشی درست است ؟     1- پیشنهادات 2- زباناً     3- دوئیت         4- بازرسان

20- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

        1- منزّه : پاکی    2- شگرف: نیکو ، زیبا        3- انباز : شریک                4- نامرئی : دیده ناشدنی

21- کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟

    1- دل آرا : محبوب       2- نغز : شکستن       3- عرضه کردن : نشان دادن       4- تجدید : : نو کردن

22- مفرد « تماثیل » کدام کلمه است ؟     1- مثل   2- تمثیل   3- مثال    4- تمثال

23- نگارنده ، در این درس به چه معناست ؟   1- نقاش    2- آفریننده      3- صورتگر      4- همه ی موارد

24- در کدام گزینه ، واژه ی قرضی آمده است ؟     1- دارا     2- تیم   3- پدیدار     4- دوست

25- زمان کدام فعل با سایر گزینه ها متفاوت است ؟   1- می شنوی     2- می نویسید  3- می جویند     4- می خوردیم

26-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است

27-  در کدام گزینه اسم ساده آمده است ؟   1- راستین ، چرکین ، دهه      2- هفته ، سفیده ، جنگی

     3- کافی ، زمین ، دانه   4- شیری ، ریزه ، خاکی

28-  کدام مصراع مفهوم آیه ی « الله الصّمد » را در خود دارد ؟

     1- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا    2- هم کار گهی هم چو زمین ساخته معمور

     3- بر صفحه هستی ز خداوند تعالی      4- صانع و پروردگار حیّ توانا

29-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد

30- تلفّظ کدام واژه  با توجه شعر نگارنده ی زیبا ، غلط است ؟     1- مَلَکُ العرش / مَلِک العرش      2- فَراغَت / فِراغت     3- شِگرف / شَگرف   4- نی نی ni ni / نی نی ney ney   


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:15 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون های فصل 4 و۵  فارسی دوم                                                            

1- کدام عبارت ، ارتباطی با مفهوم درس « سرمایه ی خوبان » ندارد ؟

        1- لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ، هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از انجام آن پرهیز کردم .

        2- رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود       رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

        3- گر با ادب و تمیز باشی      نزد همه کس عزیز باشی

        4- بی ادب سیلی از زمانه خورد

2- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

     1- تعلیم و معلّم                      2- مترقّی و پیشرفته                     

     3- ناب و خالص                       4- امانت و خیانت

3- همه ی کلمات باهم مترادفند به جز :

       1- رأفت و عطوفت                 2- ماندگار و جاوید                       

      3- حیات و ممات                    4- نحس و شوم

4- با توجه به کلمات « خُرد » و « خورد » املای کدام کلمه غلط است ؟

       1- در این شهر حتّی کودکان خردسال او را می شناسند

       2- دو مرد سال خرده به حضور او آمدند

       3- عدّه ای خرده گیر و عیب جو هستند

       4- ما فقط یک مغازه ی خرده فروشی برنج داریم

5- در همه ی گزینه ها کلمه ی « خُرده » درست است به جز :

      1- تصادف ناجوری بود ، خیابان پر از خورده شیشه شده بود

      2- در این جا کسی پول خرد ندارد

      3- بنّایی خانه تمام شد ه ، بعضی خرده کاری های آن مانده است

      4- فردا می روم و خرده حساب هایم را با او صاف می کنم

6- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مِحَک : ابزار سنجش             2- بحران : آشفتگی

      3- نصیب : نصب کردن             4- تعب : سختی

7- کدام بیت ارتباطی با معنی و مفهوم درس « سفر شکفتن » ندارد ؟

      1- غافلی از قدر جوانی که چیست          تا نشوی پیر ندانی که چیست

      2- به پیری رسیدم در این کهنه دیر        جوانی کجایی که یادت به خیر

     3- جوانا ره طاعت امــــــــروز گیر         که فردا جوانی نیاید ز پیر

      4- اندازه نگهدار که اندازه نکوست        هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

8- در کدام بیت فعل گذرا ( متعدی ) به کار نرفته است ؟

      1- شکر نعمت ، نعمتت افزون کند        کفر نعمت از کفت بیرون کند

      2- خوی بد در طبیعتی که نشست     نرود جز به وقت مرگ از دست

      3- خدا گر ببندد ز حکمت دری        ز رحمت گشاید در دیــــگری

      4- هر که نان از عمل خویش خورد       منّت حـــــــاتم طایی نبرد

9- در کدام گزینه ، از آیه ، سخنان دیگران و امثال و حکم بهره گیری نشده است ؟

      1- آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است      با دوستان مروِّت ، با دشمنان مدارا

      2- خیز تا خاطر بدان تُرک سمرقندی دهیم        کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

      3- ور باورت نمی کند از بنده این حدیث            از گفته ی « کمال » دلیلی بیاورم

          گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر              آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

     4- موسی ( ع ) قارون را نصیحت کرد که اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ اِلیکَ

10- کدام بیت ارتباط کمتری با مفهوم درس « سفر شکفتن » دارد ؟

      1- تا توانستم ندانستم چــــــه سود                 چــــــــون که دانستم توانستم نبود

      2- بودم جوان که گفت مرا پیر استاد                 فرصت غنیمت است ، نباید ز دست داد

      3- نگه دار فرصت که عالم دمی است               دمــی پیش دانــــــا به از عالمی است

      4- با بـــــدان کم نشین که درمانی                خــــــو پذیـــــــر است نفس انسانی

11- هم خانواده ی کدام کلمه درست نیست ؟

      1- معتاد ( عادت )                   2- زاویه ( منزوی )

      3- استعداد ( سعادت )             4- همّت ( اهتمام )

12- در کدام عبارت دو زیبایی ادبی تشبیه و تضاد وجود دارد ؟

    1- زندگی یک سفر طولانی است

    2- مهار احساسات گوناگون مانند عشق ، نفرت

    3- افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند

    4- زندگی سفری پر فراز و نشیب است

13- کدام یک جزءِ مهارت های سفر زندگی نیست ؟

     1- تقلید از دیگران                    2- خود آگاهی                 3- ارتباط مؤثّر                  4- تفکّر خلّاق

14- همه واژه ها دخیل اند به جز .....

       1- انرژی                  2- نشیب                        3- قاچاقچی                    4- ایده آل

15- در کدام عبارت « مُسند » وجود دارد ؟

      1- حسود از چاقی دیگران لاغر می شود

      2- آنقدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم

      3- از زندگی هر آن چه لیاقتش را داریم به ما می رسد نه آن چه که آرزویش را داریم

      4- کسی که از بزرگان پند نگیرد روزگار با سیلی به او می آموزد

16- کدام بیت ردیف ندارد ؟

     1- زبان در دهان پاسبان سر است    چه گویم که ناگفتنم بهتر است

     2- شب درویش اگر در غم نان می گذرد     روز مُنعِم به غم سود و زیان می گذرد

     3- مرد دون همّت اگر قادر شود      بس خیانت ها از او صادر شود

     4- به نیکی گرای ومیازار کس      ره رستگاری همین است و بس

17- یکی از شاعرانی است که از قالب « ترجیع بند » فراوان استفاده کرده است .

      1- حافظ                  2- نسیم شمال                3- مولوی                        4- اقبال لاهوری

18- کدام یک جزءِ فضایل اخلاقی است ؟

     1- حسادت                2- غیبت            3- غبطه 4- نفرت

19- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

        1- تَرَب : شادی                                 2- شقاوت : بدبختی

        3- معدوم : نابود گشته                         4- مشقّت : سختی

20- در قالب های شعری به چه مواردی باید توجه کرد ؟

      1- تعداد ابیات                                            2- موضوع              

     3- طرز قرار گرفتن قافیه ها                                 4- همه ی موارد

 

آزمون های فصل 5

1- کدام یک از ابیات تعلیمی زیر از ایرج میرزا نیست ؟

      1- دائم گل این بستان شاداب نمی ماند         دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

      2- کــــــم گوی و مگوی هر چه دانی          لب دوخته دار تاتـــــــــــوانی

      3- گــــــــــر صنعت و حرفتی ندانی          زحمت ببری ز زنـــــــــدگانی

      4- دریاب سحر کنار جــــــــــــو را          پاکیزه بــــــشوی دست و رو را

2- در کدام گزینه کلمات « مخفّف » نیستند ؟

     1- آوا ، شتر ، آگه ، بارگه                        2- بازرگان ، پادشه ، چو ، شاباش

     3- خموش ، گهر ، نگه ، نکو                    4- تباه ، ماه ، اندوه ، بود

3- از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی ایران :

       1- بوستان و گلستان سعدی                 2- مثنوی مولوی

       3- کلیله و دمنه                                 4- همه ی موارد

4- معنی و مفهوم همه ی بیت ها مانند هم است به غیر از ...

      1- راستــــــــی کن کــــــه راستان رستند           در جــــــــهان راستان قوی دستند

      2- به دوست گر چه عزیز است راز خود مگشای           که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز

      3- گــــــــــــــر راست گویی و در بند مانی            به زان که دروغت دهد از بند رهایی

      4- سعدیا راست روان گــــــوی سعادت بردند            راستی کن که به منزل نرود کج رفتار

5- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد ؟

      1- آن شخص را دیدم عاشق آسا در طواف

      2- اصل این است که در دل تو بغض و کینه نباشد

   3- بهلول برخواست و برفت

   4- به قدر فهم مستمعان می گویم

6- کدام عبارت ، فعل مضارع التزامی ندارد ؟

     1- ای شهیدان ! بوی عطر کربلا می آید از گلزارتان

     2- مسلمانان باید با هم متحّد شوند

     3- از گناهان توبه کن شاید بخشوده شوی

     4- خواهی رستگار شوی ، راستکار باش

7- در همه ابیات مضارع اخباری دیده می شود به غیر از :

    1- آنچـــــــه در آیینه می بیند جـــــــوان                   پیــــــــــــــر در خشت بیند بیش از آن

    2- خلق را تقلیدشان بر بـــــــــــــــاد داد                     ای دو صد لعنت بر ایــــــــــن تقلید باد

    3- آنچه می گـــــــــــویم به قدر فهم توست                     مُــــــــــردم اندر حسرت فهم درست

    4- در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است                    ور نه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار

8- کدام یک از امثال و سخنان کوتاه زیر از سعدی ، در آن تشبیه به کار رفته است ؟

       1- هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه ی فضلش بدانند پایه ی جهلش بشناسند

       2- هر که با بدان نشیند نیکی نبیند

       3- خبری که دانی دلی بیازارد ، تو خاموش تا دیگری بیارد

       4- یکی را گفتند : عالم بی عمل به چه ماند ؟ گفت : به زنبور بی عسل

9- معادل کدام لغت ، غلط آمده است ؟

     1- گریم ( چهره پردازی )                                   2- تیراژ ( شمارگان )

     3- تله تکست ( پیامک )                                    4- مانیتور ( نمایشگر )

10- کدام کلمه ، معنای آن از گذشته تا حال تغییر نکرده است ؟

       1- سوگند                2- شادی                        3- تماشا                        4- کثیف

11- معادل فارسی کدام واژه ی عربی ، غلط آمده است ؟

     1- قیمت : بها 2- صبح : بامداد                3- هضم : گوارش  4- رفیق : دوستی

12-تلفّظ کدام کلمه ، از گذشته تا به امروز تفاوتی نکرده است ؟

     1- زنجیر                    2- چشم             3- کنار                           4- هزار

13- تلفّظ کدام واژه امروزی ومعیار است ؟

        1- تَرجَمَه               2- شِعار              3- عَطر              4- سَجدَه

14- معانی همه ی لغات بر اساس گذشته است به غیر از: ( یا در زبان عربی چنین معنی می دهد ) :

      1- مصراع : لنگه در                              2- تلاوت : قرائت

      3- حج: قصد و آهنگ               4- نامه : کتاب

15- کدام عبارت ، جناس ندارد ؟

       1- ای مِهر تو در دل ها وی مُهر تو بر لب ها

       2- کار دلم به جان رسد ، کارد به استخوان رسد

       3- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است

      4- آن که انتقام می گیرد یک روز خوش حال است و آن که می بخشاید ، یک عمر

16- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

     1- نژند : غمناک                      2- جَیب : گریبان             

     3- حرص : طمعکار                   4- عزّت : سر افرازی

17- معنی و مفهوم کدام بیت ارتباطی با مفهوم درس « آزادگی » ندارد ؟

     1- به دست آهـــــن تفته کردن خمیر         به از دست بر سینه پیش امیر

     2- حساب خود نه کـــم گیر و نه افزون        منه پای از گلیم خویش بیرون

     3- هـــــر که نان از عمل خویش خورد       منّت حــــــــــاتم طائی نبرد

     4- عزّت به قناعت است و خواری ز طلب      با عزّت خود بساز و خواری مطلب

18- در کدام مصراع غلط املایی وجود دارد ؟

    1- آمد آن شکر گذاریش به گوش

    2- پشته ای خار همی برد به پشت

    3- شکر گویم که مرا خوار نساخت

    4- خار بر پشت زنی زین سان گام

19- در کدام عبارت « را » نشانه ی مفعول است ؟

       1- پس مریدان شیخ را گفتند                2- گفت : مرا این بس باشد

       3- آن شخص را دیدم عاشق آسا در طواف     4- اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تو را بیاموزم

20- معنی و مفهوم کدام مثل غلط آمده است ؟

       1- صد تا چاقو بسازد ، یکیش دسته ندارد : پیوسته وعده های دروغ می دهد

       2- ازدیوار راست بالا می رود : دزد است

       3- آب زیر کاه : مکّار ، بد جنس

        4- وعده ی سر خرمن دادن : به زمانی دور وعده دادن


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 20:1 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون های فصل 6  فارسی دوم

1- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

   1- لحجه ی خاصّی             2- حلاوت                 3- قلّک ذهن             4- هوش و ذکاوت

2- در کدام ترکیب و گروه ، واژه ی اضافه شده ، صفت است ؟

     1- دین اسلام                 2- کتاب تاریخ            3- حیاط بزرگ           4- منشأ خدمات

3- اگر نویسنده ، شرح حال خود را بنویسد به این نوع شرح حال نویسی چه می گویند .

       1- زندگی خود نوشته ، سرگذشت خود

       2- سرگذشت من ، زندگی نامه ی خود نوشت

       3- شرح حال خود ، اتوبیوگرافی

       4- همه ی موارد

4- ماضی استمراری فعل « خواهید رفت » با توجه به زمان آن ، کدام است ؟

      1- می روید                   2- رفته اید               3- می رفتید              4- رفتید

5- کدام بیت ماضی ساده دارد ؟

       1- سخــن نرم گفتن ز فرزانگی است           درشتی نـــــــمودن ز دیوانگی است

       2- چو دی رفت و فردا نیامد به دست        حساب از همین یک نَفَس کن که هست

       3- سیاهی لشکر نیاید بـــــــــه کار        یکــــــــــی مرد جنگی به از صد هزار

       4- آتـــــــــش که به نیستان فروزد        با هـــــــم تــــــر و خشک را بسوزد

6- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

       1- مهاربه : با یکدیگر جنگیدن                                  2- صبا : باد شمال شرقی

       3- سبا : شهری در عربستان قدیم در ناحیه ی یمن           4- طایر : پرنده ، پرواز کننده

7- از مواردی که در نوشتن نامه توجه به آن ها ضروری است کدام است ؟

     1- کاغذ ، نوع قلم ، حاشیه گذاری ، نشانه گذاری ، کلمات عامیانه

     2- تمیزی ، خوش خطی ، عبارات شاعرانه ، کلمات دوستانه

     3- کاغذ ، قلم ، انتخاب کلمات و عبارات صمیمی و شاعرانه

     4- حاشیه گذاری ، نشانه گذاری ، پرهیز از کلمات محاوره ای عامیانه ، دقّت در انتخاب کلمات و عبارات مناسب

8- کدام نشانه ی نگارشی ، درست به کار نرفته است ؟

      1- گروه سنّی 7- 12 سال می توانند این کتاب را بخوانند

      2- ابن سینا – 370- 428 – از نوابغ شرق است

      3- سعدی « بوستان » را در سال 655 سرود

      4- هر کس تلاش کند ، به مقصود می رسد

9- با توجه به درس « قلم سحر آمیز » کدام نقاش بود که در جنگ چالدران همراه شاه اسماعیل بود ؟

      1- حسین بهزاد              2- کمال الملک           3- کمال الدین بهزاد               4- میرک نقاش

10- کدام کلمه ، تلفّظ و نوشتن آن یکی است ؟

        1- فرانسه                   2- استانبول               3- تنباکو                  4- انبار

11- کدام عبارت هم ماضی ساده و هم ماضی استمراری دارد ؟

     1- در فرانسه به فرانسوی می نوشت و در مصر به عربی سخنرانی می کرد

     2- سردار لبخندی زد ، آرام شد و زیر لب شعر حافظ را زمزمه می کرد

     3- باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه ی علف ها آب می چکید

     4- دیگری جواب می داد : « تو ماهی ات را بگیر »

12- در کدام عبارت دو کلمه ی هم خانواده در کنار هم آمده اند ؟

        1- امیر فریاد کشید : « وای از جهل و نادانی »

        2- به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

        3- عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

       4- دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

13- زندگی نامه ی مختصر زیر از کیست ؟

   « ادیب ، منشی و شاعر دوره ی قاجار ، وی در نظم و نثر فارسی استاد بود و ثنایی تخلّص می کرد .»

     1- محمد تقی                 2- امیر کبیر             

    3 – قائم مقام فراهانی                   4- ملک الشعرای بهار

14- در کدام عبارت جا به جایی نقطه است نه کم یا زیاد شدن آن؟

     1- افراد خبیر از جنگ خیبر اطّلاع دارند

     2- این آب های مهار نشده به جای این که رحمت باشند باعث زحمت هستند

     3- افراد زبردست نباید به زیردست ظلم کنند

     4- شما مراحم هستید نه مزاحم

15- کدام توضیح غلط است ؟

       1- امروزه « تمبر » می نویسیم و « تمر » تلفظ می کنیم

       2- کلماتی مانند « رئیس » ؛ « ارائه » ؛ و « جزئی » را باید به همین صورت نوشت

       3- کلمات « مسئله » ؛ « هیئت » ؛ « جرأت » و « مسئول » به صورت مسأله ، هیأت ، جرأت و مسؤول هم درست است

        4- کلمات « تکیه » ؛ « قضات » ؛ « شفقت » و « عادی »تشدید دارند

16- کدام کلمه ساده است ؟

      1- بزرگوار           2- نیرنگ                  3- دلیرانه                 4- سخنران

17- در کدام گزینه غلط املایی هست ؟

      1- آب مایع حیات است                                   2- مبصر کلاس باید درسخوان باشد

      3- نظم و انضباط در هر کاری لازم است               4- دوستم دارای ذکاوت است

18- کدام جمع از نظر نگارشی درست است ؟

       1- پیشنهادات               2- گرایشات               3- اجتماعات              4- پندیات

19- پسوند کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

       1- گرما             2-  پهنا                   3- درازا          4- تنگنا

20- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

      1- شعر خوانی               2- اقتدار بیگانه گان              

     3- توطئه ی انگلیس                   4- سقف غار


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:59 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
امتحان فارسی دوم ، فصل 6 و7

گزینه مناسب را انتخاب کنید .

1- بین کلمات « صبا » و « سبا » چه رابطه ای برقرار است ؟  1- مترادف   2- هم آوا      3- هم خانواده   4- تضاد             

2- منظور از « خاکدان غم » در مصراع رو به رو چیست ؟ « حیف است طایری چو تو در خاکدان غم »

      1- آخرت               2- بوستان                           3- دنیا                   4- سرزمین سبا

3- کدام کلمه مانند بقیه نیست ؟  1- تنگنا             2- پهنا               3- بلندا              4- درازا

4- کدام یک تشبیه ندارد ؟

      1- عروس جهان است ملک اراک              2- فضایش چو مینو به رنگ و نگار  

       3- یکی نیل کوچک بود هیرمند              4- خراسان ز چین و ختن خوش تر است

5- کدام یک مرکّب است ؟           1- خردمند          2- باغ دار            3- هنرستان        4- سبزه

6- کدام یک مانند بقیه نیست ؟   1- دانش سرا                     2- جهان پهلوان               3- پلیس راه       4- سپید رود

کامل کنید .

7- مفرد « آرا » می شود ................... و مفرد « اغراض » می شود .............

8- مَلِک یعنی ..................... و مَلَک یعنی.........................       9  - « هور » در اصطلاح محلی خوزستان به معنی ........

10- در عبارت « کرخه هرگز رنگ نباخت و بر خود نلرزید » عنصر زیبایی سخن یا آرایه ی ادبی ............................

11-  زمان فعل می گفتند .................................. و زمان فعل  می روم ................................. است .

کدام عبارت صحیح و کدام غلط است ؟

12- یکی از آثار کمال الملک « میدان کربلا » است

13- اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسید به آن « اتوبیوگرافی » می گویند .

14- قائم مقام می گفت : « مسئول جهل مردم ما هستیم .

15- « حلاوت » به معنی « شیرین » است .

16- در ترکیب « قلک ذهن »  ذهن به قلک ، تشبیه شده است .

به سؤالات زیر پاسخ دهید .

17- قالب شعر زیر چیست ؟ شاعرش کیست ؟

 وطن ما به جای مادر ماست         مادر خویش را نگــــــــــهبانیم

 شکــــر داریم کز طفولیّت          درس « حبّ الوطن » همی خوانیم

18- لغات مشخص شده را معنی کنید .

الف- هم چنان در التهاب ، مطالب را تحمّل می کرد                       ب- امیر کبیر منشأ خدمات فراوانی شد

ج- با هیچ زیبایی و تجمل و هزاران رجحان دیگر قابل معاوضه نیست

د- استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان ( عج ) است

19- در بیت زیر کدام عنصر زیبایی سخن وجود دارد ؟

          راستی کن که راستان رستند              در جهان راستان قوی دست اند

20- با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید .

 ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد        دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

الف- شعر از کیست ؟                         ب- منظور از« ستاره ای بدرخشید » ، کیست ؟

ج- قافیه را معلوم کنید                         د- فعل« بدرخشید » در چه زمانی است ؟


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:58 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

سؤالات اعلام دوم                                               

1-     مهم ترین اثر « ابوالقاسم پاینده » ................................................ است .

2-    جامی شاعر قرن ................... و یکی از آثار او ...................................... است

3-    سید اشرف الدین حسینی یکی از معروف ترین شاعران عهد..................... است .وی مؤسس روزنامه معروف ................. است

4-    از شاعران خوش نام انقلاب و از آثار او سرود سپیده و سرود درد است .

             الف محمود حکیمی                                ب- سید اشرف الدین حسینی                         

             ج- حمید سبزواری                                  د- فرهاد حسن زاده

5- از آثار معروف کمال الملک................................ و ................................................ را می توان نام برد .

6- از آثار شهید مطهری دو کتاب را نام ببرید .

7- وصال شیرازی از شاعران اوایل دوره ی ........................... است و مثنوی ..................................... از آثار اوست

8- این توضیح مربوط به کدام شخص است . « از شاعران دوره ی افشاریه و زندیه است . ترجیع بند عرفانی او معروف است »

            الف- وحشی بافقی              ب- هاتف اصفهانی                 ج- اقبال یغمایی               د- وصال شیرازی

9- مترجم  « سفرنامه شاردن » کیست ؟

        الف- ابوالقاسم پاینده                    ب- میرزا حبیب خراسانی                  ج- اقبال یغمایی          د- وحشی بافقی

10- کتاب «  در جست و جوی خوش بختی » از کیست ؟ مترجم آن را نام ببرید .

11- این ویژگی مربوط به کدام کتاب است ؟

     «  کتابی است فارسی آمیخته به نظم و نثر ، هشت باب دارد و اساس آن بر بیان حکایت است »

        الف گلستان سعدی                ب- بوستان سعدی                   ج- رساله قشیریه                د- جامع التواریخ

12- کدام گزینه غلط است ؟

    الف- نام قدیم اراک ، سلطان آباد  بود                                         ب- استانبول به معنی « به سوی شهر » است .

     ج- در زمان ناصر الدین شاه، اهواز را ناصریه می گفتند               د- تهران در عصر پهلوی پایتخت ایران شد

13- کدام گزینه غلط است ؟         الف- کرمان در قدیم ، طبرستان نامیده می شد

      ب- مِنا : جایگاهی در مکه که حاجیان در آن جا قربانی می کنند

      ج- رود نیل ، خاک مصر را حاصل خیز کرده است     د- رود هیرمند به دریاچه هامون می ریزد

14- این توضیح مربوط به کیست ؟     « معروف به لسان الغیب ، بزرگ ترین غزل سرای تاریخ ادبیات ایران در قرن هشتم »

     الف- سعدی              ب- حافظ                        ج- سنایی                             د- فردوسی

15- کتاب « جامع التمثیل » از کیست ؟         الف- جامی                 ب- حسن حبیبی              ج- حبله رودی     د- حمید سبزواری

16- کدام یک قبل از بقیه می زیسته است ؟         الف- صائب تبریزی     ب- امیرکبیر              ج- حافظ        د- فردوسی

17- کدام کتاب از وحشی بافقی نیست ؟     الف- فرهاد و شیرین     ب- ناظر و منظور              ج - هفت پیکر      د- خُلد برین

18- کدام یک غلط است ؟

     الف- هفده داستان کوتاه  ، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده   ب- منشآت از قائم مقام فراهانی       ج- مخزن الاسرار از نظامی                            د- تفسیر صافی از فیض کاشانی

19- کدام یک درست است ؟

      الف- ملکه ی صبا بلقیس نام داشته است                   ب- رود کارون به باتلاق گاو خونی می ریزد

      ج- خُتَن در ترکستان چین است                                    د- استانبول سابقاً پایتخت دولت شام بوده است

20- کدام یک شاعر نیست ؟

     الف- اقبال لاهوری                            ب- امیرکبیر                         ج- ایرج میرزا                       د- بیدل دهلوی


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:57 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

جمله صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید . ( 2 )

1-     در فعل « بشناسیم » ، زمان آن مضارع و بُن « شناس » است .

2-    بیت « چون با ادب و تمیز باشی    پیش همه کس عزیز باشی » از سعدی است .

3-    در جمله ی « روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست » یکی از ارکان تشبیه نیست

4-  اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد به آن « اتو بیوگرافی » و اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد به آن « بیوگرافی » می گویند .

این جملات را کامل کنید . (2 )

5-    به بهترین بیت در غزل ..................... و در شعر های دیگر ...................... می گویند .

6-    معادل فارسی واژه ی قرضی « سایت » ............................ است .

7-    مفرد کلمه ی « اغراض » ............................ می شود.

8-   به دو کلمه ی « شرف و منزلت » که معنای نزدیک به هم دارند ........................ می گویند.

        گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . (2 )

9-    مفرد کدام کلمه ، غلط است ؟

الف ) حِکَم : حکمت                   ب) مقاصد : قصد                        ج) حُکما : حکیم                        د) رُسُل : رسول

10-                        کدام یک مانند بقیه نیست ؟ ( جای موصوف و صفت یا مضاف و مضاف الیه عوض نشده است )

الف ) سیاه رگ               ب) چابک سوار              ج) بند باز                      د) عابر بانک

11-  قالب شعری بیت زیر چیست ؟

        پادشاهی پسر به مکتب داد             لوح سیمینش بر کنار نهاد

        بر سر لوح نبشته به زر                    جور استاد به ز مِهر پدر

     الف ) مثنوی             ب) رباعی                      ج) قصیده                      د) قطعه

12- کدام کلمه هم پیشوند دارد و هم پسوند ؟

الف) دانشگاه           ب) سبزه زار                  ج) نادانی                       د) آگاهانه

13-لغات مشخص شده را معنی کنید . (5/1 )

الف ) بر دو سوی آن خیابان ها ، درختان چنار غرس شده است .

ب) زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست                       ج) روح را لذت تفریح و طرب می باید

 

د) وی نوازنده ی دل های نژند                                                ه) هم چنان در التهاب مطالب را تحمّل می کرد

 

و) اگر در انجام وظایف خود تعلل کنیم ، حقّ آن ها را پایمال کرده ایم

 

14- ابیات و عبارت زیر را به فارسی روان معنی کنید

         خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش                               نگوید سخن تا نبیند خموش (1 )

 

            بی ادب می شود از فیض الهی محروم                    خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم (1 )

 

        تشتّت آرا و اغراض گوناگون و نظریات ناموافق نتیجه ی خوب نمی دهد (1 )

 

15- هر یک از موارد ستون سمت راست را به مورد متناسبش در ستون سمت چپ وصل کنید . (2 )

شعری که در آن یک مصراع یا یک بیت عیناً تکرار می شود                                                مشتق

کلمه ای که هر دو جزءِ آن معنی دار باشند                                                                        شعار

مصراع اول بیت اول با تمامی مصراع های دوم بیت های دیگر هم قافیه است                         جناس

فشرده و خلاصه ی افکار و اندیشه های بلند                                                                      کلمات قصار

خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان های یک گروه و یا یک ملت                                         سجع

اشاره به آیات ، روایات ، احادیث ، داستان و...                                                                     اتوبیوگرافی

اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد                                                                              ترجیع بند

کلماتی که حروف مشترک دارند و از یک جنس هستند                                                       مرکّب

                                                                                                                                    قصیده

                                                                                                                                    تلمیح

                                                                                                                                    بیوگرافی

16- با توجه به دو بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید . ( 4 )

     چشمه ها آمدند پایین تر                    دامن کوهسار را شستند

     بین آن راه های پیچاپیچ                     کم کمک راه خویش را جستند

الف) قافیه ها را معلوم کنید                                 ب) یک فعل ناگذرا و یک فعل گذرا پیدا کنید و بنویسید

ج) نهاد را در بیت اول معلوم کنید                        د) مفعول را در مصراع آخر بنویسید

ه) یک کلمه ی مشتق پیدا کنید و بنویسید

و) فعل آمدند را به مضارع اخباری تبدیل کنید

ز) زیبایی ادبی شعر چیست ؟                              ح) شناسه ها چندم شخص هستند

17- از مصدر « نوشتن » زمان های خواسته شده را بنویسید (2 )

     ماضی ساده ، دوم شخص جمع                                    ماضی استمراری ، اول شخص مفرد

     مضارع اخباری ، سوم شخص جمع                               مضارع التزامی ، دوم شخص مفرد

18- جناس را در عبارات زیر معلوم کنید (5/)

 الف ) اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

ب) یوسف از چاه به جاه رسید

19- دو ضرب المثل بنویسید که در آن ها کلمه ی « کار » باشد . (1 )

 


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:53 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- چهار رکن تشبیه را در این تشبیه مشخص کنید  .

   روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست

 

2- داستان زير را ادامه دهيد .( در حدود سه سطر )

شیری در جنگلی چند روز گرسنه مانده بود. ناچار برای پیدا کردن غذای مناسبی به جست و جو پرداخت. پس از مدتی تلاش و جست و جو چشمش به خرگوشی افتاد که....

 

 

3- با هر كدام از از تركيبات زيريك جمله ي معني دار بسازيد .

الف – مکث کوتاه :

ب- خردمند :

4- تصوير روبه رو را در حدود دو سطر توصيف كنيد .

 

 

5- هر كدام از عبارات ناقص زير را تا دو سطر ادامه دهيد .

الف- هیچ فقیری گرسنه نبود اگر ........

 

ب- حفظ آثار تاریخی برای ما اهمیّت زیادی دارد زیرا ......

 

6- بيت زير را به نثر روان و ساده بنويسيد .

            پیر گفتا که چه عزّت زین به         که نی ام بر در تو بالین نه

 

7- مصراع زير دو عنصر زيبايي سخن يا آرايه ي ادبي دارد ، آن ها را توضيح دهيد .

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه            ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

 

8- جمله ي زباني زير را به صورت ادبي بنويسيد .

دیروز به شدت باران بارید

 

يكي از سه موضوع زير را انتخاب كنيد و انشايي درحدود 12 سطر در باره ي آن بنويسيد . ( در پشت همين صفحه )

1-    خلاصه و نتیجه ی یک داستان مفید را بنویسید

2-    نامه ای به یکی از دوستانتان بنویسید و مشکلات خود را با او در میان بگذارید  // 3- یکی از بهترین خاطرات سال ۸۹ را شرح دهید .  


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:51 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

سوالات املا نوبت خرداد پايه ي دوم

1-    شكل صحيح لغات زير را در جاي خالي قرار دهيد . ( 1 )

الف – این دریای بزرگ همیشه در ................... است .( جذر – جزر )

ب – شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست .................. ( خورد – خُرد )

ج- انسان موجودی ...................... است .( اجتمایی – اجتماعی )  

د- ایرانیان بنای این گونه آثار را ...................... آخرت می گویند . ( ثواب – صواب )  

2- براي هر كلمه يك هم خانواده بنويسيد . ( 2 )

مونس (         )      غفلت (        )   فضیلت (          )  مزروع (          ) غلبه (          ) تبلیغ (           )

اعتبار (         )  ارشاد (         )

3- غلط هاي املايي را پيدا كنيد و صحيحشان را بنويسيد . ( 2 )

الف- در وقت خویش سرفه جویی کن . قدر امروز را بدان

ب- در مورد هوش و زکاوت امیر داستان های بسیار بر سر زبان هاست  

ج اصل این است که در دل تو بقض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در زکر حق باشی تا بخواب روی  .

د- عقل و متانت را شئار خود کنید و از پیران سال خرده کمک بگیرید

ه- به این جمله های نقض و دل آویز « امصال و حکم » می گویند  .

4- در كدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/ )

        الف- غرس کردن       ب- لهجه ی محلّی       ج- رایهه ی دل انگیز              د- رُجحان و فزونی

5- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه غلط است ؟ ( 5/ )

      الف- آزرم : شرم و حیا  ب- فراقت : آسایش    ج- مستور : پوشیده   د- مکث : درنگ کردن

6- معني كدام گزينه به معني « تشنگی » است ؟ ( 5/ )

      الف- عطش               ب- اطش        ج- اتش                   د- عتش

7- املای کدام واژه با توجه به معنی غلط است  ؟ ( 5 )

     الف- حلاوت : شیرینی             ب- فقان : فریاد           ج- نصیب : بهره          د- اَسرار : رازها

8-  از 30 لغت زير 12 كلمه را غلط نوشته ايم . آن هارا بيابيد ، زير هر يك خط بكشيد ، سپس صحيح آن را بنويسيد .

تفکّر و تأمّل                     مزاهر آفرینش                      اهتزاز برگ ها             موقّر و متین

گذر عمر                         لقمه ی هلال                       طلب باران                 مصادف بودن

قابل معاوزه                      پر مشغّت                            دست خاهش              ارصه ی زبان

اغلب مردم                      در آمد آلی                          خانه ی اعیان              مغصدي يگانه

مایه عزّت                        منحصر بودن                        صحن خانه                همّت مردم

داخل غار                        عمق درّه                            کلمات قصار               فهم مستمئان

حکم محاربه                    خاربون                               آداب خاصّی              هنجار و حریم

منشع قدرت                    دستي نامرعي                                                            

 

 

متن املاي دوم          نوبت دوم               

   * زبان هر جامعه در هر دوره ای بر پایه ی باورها و ارزش های دینی – اخلاقی و به طور کلّی بر بنیاد فرهنگ حاکم بر آن زمان ، سامان می یابد .

*  ایرانیان کم تر با هم جنگ و ستیز و آویز می کنند و اگر به سببی با هم به جدال بر خیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند. دیگر این که هنگام مجادله ی لفظی هر چند خشمگین شوند ، هرگز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند .

*سرانجام ، پاییز هم مانند دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند و جای خود را به زمستان می دهد . زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست ، بر زمین می گذارد .

*ای کاش وقتی جوان بودیم ، کسی به ما می گفت ، چه کار کنیم تا در آینده وضع بهتری داشته باشیم یا این که « اگر کسی به من می گفت چه کار کنم ، الآن حتماً وضع بهتری داشتم . »  .

*یکی از آسیب های جدّی جامعه ی ماشینی و آراسته به علم و فن و رایانه ، استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی است که فراهم آمده است. گویی هر یک ابزاری شده اند تا ما را از هویّت اصلی خویش دور سازند .

*حاصل ماه ها پشت در نشستن و از سرما لرزیدن و دزدکی به درس گوش دادن ، دانش دست و پا شکسته ای بود که اندک اندک در قلّک ذهنش جمع شده بود .

*کمال الملک ، بسیار مهربان بود . او به قدری نسبت به مادر خود مؤدّب و فروتن بود که توجه هر بیننده و شنونده ای را جلب می کرد . منظره ی ملاقاتشان تماشایی و حیرت افزا و پُر پند بود .

*بنابراین ، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقت عزیز وگران بهاست و از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهیم برد .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:50 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمان الرحیم

                                                سوالات فصل اول ، فارسی دوم

1-      معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

1- طراوت : شادابی            2- تکریم : : گرامی داشتن    3- قلمرو : سرزمین             4- انسجام : محکم

2- این بیت ، چه چیزی را توصیف می کند ؟  صبح صادق ، قدرت کاذب شکست    رشته های دام اهریمن گسست

      1- آمدن صبح و پایان یافتن شب                               2- ترک وسوسه های شیطان

      3- پیروزی انقلاب و شکست حکومت پهلوی                   4- چشم به راه بودن پیروزی در برابر دشمن

3- کدام گزینه ، از بزرگ ترین شاعران داستان سرای ایران است که در قرن ششم هجری قمری می زیست ؟

       1- حافظ       2- نظامی           3- فردوسی                   4- جامی

4- متضاد کلمه ی « کوتاه » کدام است ؟   1- دراز                  2- اندک      3- کوچک      4- کم

5-  نخستین ابزار پیدایش ادبیات چیست ؟    1- فرهنگ           2- فکر               3- گفتار           4- زبان

6- شکلی از زبان و گفتار که با نشانه های زبان های محلی تکلم می شود ......... نام دارد .

     1- گویش               2- لهجه             3- گونه              4- زبان رسمی

7- اضطراب و تپش دل، معنای لغوی کدام واژه است ؟ 

    1- خفقان      2- استبداد         3- ستم              4- دوگانگی

8- با توجه به بیت زیر ، معنای دو واژه ی « صانع » و  « حی » به ترتیب کدام است ؟

      اول دفتر به نام ایزد دانا      صانع و پروردگار حیّ توانا

     1- خدای متعال ، دانا             2- صنعت گر ، دانا           3 - سازنده ، بینا                 4- آفریننده ، زنده

9- همه ی واژه های زیر به جز گزینه ی .............. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ، با نگرشی جدید به عرصه ی زبان و فرهنگ ایران زمین وارد شد .   1- مقاومت            2- برادری         3- غیرت                      4- بسیج

10- واژه ی « دیار » جمع چه کلمه ای است ؟            1- دیر               2- دار      3 – دور            4- در

11- کدام گزینه مناسب ترین واژه برای جای خالی است ؟ « ........ بیان حال یک جامعه است . »

       1- زبان               2- تمدن       3- ادبیات      4- فرهنگ

12- همه ی گزینه های زیر جمع محسوب می شوند به جز گزینه ی ........

      1- استان         2- اخلاق       3- معیارها           4- کُتُب

13- در بیت « سر پادشاهان گردن فراز / به درگاه تو بر زمین نیاز » منظور از « تو » کیست ؟

       1- خداوند متعال    2- پیامبر ( ص )   3- رهبر انقلاب                  4- امام زمان ( عج )

14- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟   

 1- کُتُب : کتاب            2- مفاهیم : مفهوم                        3 - معارف : معرفت                      4- رُسُل : رسالت

15- دیگری را بر خود ترجیح دادن ، توضیح کدام واژه است ؟ 

      1- کرامت       2- ولایت         3- ایثار             4- رشادت

16- همه ی گزینه های زیر به جز گزینه ی ......... از بنیادی ترین ویژگی های انقلاب اسلامی است که آن را در میان سایر انقلابات جهان ممتاز ساخته است ؟

      1- حضور یکپارچه ی مردم                      2- رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه

      3- برگزاری نماز های جماعت                     4- خدا محوری و دین باوری

17- همه ی واژه های زیر با پذیرفتن « تشدید » شکل نوشتاری دیگر با معنایی متفاوت و رایج دارند به جز گزینه ی ...

     1- محرم                2- آسمان            3- قوت              4- مرکب

18-  دراین بیت کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟  عشق با دشوار ورزیدن خوش است / چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است .                   1- تلمیح   2- سجع           3- تضاد                4- تشخیص ( جان بخشی به اشیا )

19- کدام گزینه ، از القاب علی ( ع ) نیست ؟

     1- حیدر                2- اسدالله            3- وصی        4- مصطفی

20- شعر « شه مردان » سروده ی کیست ؟   1- شهریار                       2- اقبال لاهوری                3- سعدی            4- نظامی

21- واژه های کدام گزینه ، به ترتیب تکمیل کننده ی جاهای خالی است ؟

        « چون دانش آموزان در صف ............ علم و دانش اند ......... آن ها را گرامی می داریم .»

     1- مقدم ، مقدّم                    2- مقدم ، مقدم                 3- مقدّم ، مقدم                 4- مقدّم ، مقدّم

22- شاعر در شعر « شه مردان » تابندگی گوهر وجود خویش را از چه می داند ؟

        1- محبت آل علی      2- فراگیری دانش              3- مردانه زیستن                      4- شناختن سرّ اسمای علی

23- « کائنات » به چه معناست ؟

 1- عناصر هستی                       2- همه ی انسان ها            3- موجودات جهان             4- گیاهان

24- مفرد واژه های « رموز » و « اسما» در کدام گزینه آمده است ؟

       1- رمز ، سم          2- مرز ، سم         3- مرز ، اسم        4- رمز ، اسم

25- محمد اقبال ، شاعر پارسی گوی کدام کشور است ؟ 

         1- هندوستان                  2- پاکستان      3- افغانستان           4- ایران

26- شعر « شه مردان » در توصیف شخصیت کیست ؟

        1- پیامبر اکرم ( ص )         2- امام حسین ( ع )           3- حضرت علی ( ع )          4- امام حسن ( ع )

27-  مفرد کلمه ی « رُسُل » در کدام گزینه آمده است ؟   1- رسول        2- رسالت            3- رساله          4- ارسال

28- معنای درست واژه های « التماس ، فضل ، مصادف » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

      1- گریه ، کمک ، نزدیک       2- درخواست ، دانش ، همراه    3- کمک ، نیکی ، برابر    4- خواهش ، بزرگواری ، هم زمان

29- راه پیمایی باشکوه 29 دی ماه با چه روزی هم زمان بود ؟

     1- روز عاشورا                      2- روز تاسوعا                   3- اربعین حسینی                4- روز اول محرّم

30- جمله ی « خانه غلغله شد » یعنی .........

1- در خانه شور و غوغایی به پا شد      2- پر از میهمان شد      3- خانه پر رفت و آمد شد    4- همه به راه افتادند

31- کتاب « جامع التواریخ » اثر کیست ؟

     1- خواجه نظام الملک            2- خواجه رشید الدین فضل الله         3- خواجه نصیر الدین توسی 4- خواجه حافظ شیرازی

32- کدام گزینه « شعار » محسوب نمی شود ؟

      1- جنگ جنگ ، تا پیروزی     2- هیهات منا ذله  3- الله اکبر ، خمینی رهبر     4- خداوند امید ایرانیان است

33- کدام گزینه از لحن های موجود در « شعار » نیست ؟

       1- حماسی           2- تعلیمی           3- کوبنده           4- محکم

34- مهم ترین جزءِ گزاره ............. است .

     1- فعل                  2- شناسه            3- مسند               4- مفعول

35- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « تلمیح » نیست ؟

       1- از خدایی کمک بخواه که آتش را گلستان می کند             2- از خدایی کمک بخواه که دریای نیل را شکافت

       3- از خدایی کمک بخواه که هیچ کاری برایش دشوار نیست      4- از خدایی کمک بخواه که پیامبرش را در شکم ماهی نگه داشت

36- مفرد کدام گزینه غلط آمده است ؟  1- احوال : حال                       2- افکار : فکر       3- آثار : اثر          4- مظاهر : ظهور

37- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................. ختم می کرد .

      1- کشیده          2- بلند                  3- دراز               4- طولانی

38- کلمات کدام گزینه ها با هم متضاد هستند ؟

      1 – استقلال و وابستگی                     2- محبت و لطف        3- دوام و بقا             4- اصابت و برخورد

39- ................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

     1- مفعول               2- مسند                3- گزاره                4- نهاد

40- معنی کدام واژه نادرست است ؟

      1- مونس : همدم     2- دراز دستی : دشمنی                   3- نانموده : آشکار نشده                  4- عنایت : توجه نمودن


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:42 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

  بسم الله الرحمان الرحیم

             نمونه سؤال انشا  و نگارش (قسمت دوم  )                    

1-    شعر زیر، شما را یاد کدام یک از نشانه های جامعه ی اسلامی می اندازد ؟ در مورد آن توضیح دهید .

                     بنی آدم اعضای یکدیگرند ( = یک پیکرند )      که در آفرینش ز یک گوهرند

                     چو عضوی به درد آورد روزگار                     دگر عضوها را نماند قرار

2-    فرض کنید فصل زمستان و بهار با هم گفت و گو کنند ، آنها با هم چه خواهند گفت ؟

3-    داستان زیر را ادامه دهید .

« شیری چند روز در جنگلی گرسنه مانده بود . پس از مدتی تلاش و جست و جو چشمش به خرگوشی افتاد که خوابیده بود . آماده شد که آن را شکار کند . اما ناگهان آهویی دید به سرعت تصمیم خود را ............

4-  جمله های درهم ریخته ی زیر مربوط به یک داستان است . این جمله ها را به دقت بخوانید و پیام کلی داستان را حدس بزنید . سپس آنها را به گونه ای شماره گذاری کنید که بازگوکننده ی داستان مورد نظر باشد .

                                          موش و شیر

(      ) شیر ناراحت از خواب بیدار شد                                    

(       ) شیر موش را رها کرد

(      ) شیر از او تشکر کرد                                        

(   ) بعد از چند روز شیر در دامی گرفتار شد

(      ) شیری در جنگل خوابیده بود                             

(     ) موش او را دید و بندهای دام را جوید و شیر را رهایی داد   

  (     ) موش بازی گوشی شروع کرد با دُم او بازی کردن

(    ) موش از ترس به خود لرزید و گفت : مرا رها کن محبت تو را فراموش نمی کنم

(    ) فوری موش را در چنگش گرفت و خواست او را به زمین بکوبد

(    ) شیر به او خندید و از او پرسید تو چگونه می توانی به من یاری برسانی ؟

(     ) آن وقت موش به شیر گفت : « دیدی چگونه من به تو یاری رساندم ؟ »

5-    جمله ی داده شده را هر بار یک کلمه بیفزایید و آن را به ترتیب تا 8 مرتبه گسترش دهید .

الف ) فروختیم

ب) ............... فروختیم

پ) .............    ............ فروختیم .

ت) ............   ..............   .............. فروختیم.

ث) ..............    ..............     ..................     ................ فروختیم

ج) .............     ..............      .................    ...................    ..................  فروختیم

چ) .............     ..............      .................     .................     ..................    ...............  فروختیم

ح) .............     .............       ................      ...............       ...............     ................   ............... فروختیم

6- با کلمات « پزشک » ، « دارو » و « زمستان » یک داستان کوتاه بسازید .

7- نامه ای به اداره ی پُست بنویسید و تقاضای بازدید از آن را مطرح کنید .

8- نامه ی کوتاهی به دوست خود بنویسید و تولدش را به او تبریک بگویید .

9- یکی از بهترین و یا بد ترین خاطرات خود را در چند سطر بنویسید .

10- از کتاب های درسی که در مدرسه می خوانید به نظر شما کدام یک مفید تر هستند ؟ چرا ؟

11- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید .

حاتم طایی را گفتند از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای گفت بلی یک روز چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را و خود به گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم

12- کدام شکل نگارش همزه در کلمات زیر درست تر است ؟ چرا ؟

سئوال/ سؤال                   روستایی/ روستائی                  مبداء / مبدأ               آیینه/ آئینه

جزءاول/ جزو اول              جرئت / جرأت                      هیئت / هیأت             مسئول/ مسؤول

13- نوشتن کدام یک از شکل کلمات درست تر است ؟ چرا ؟

بهره مند/ بهرمند                        دیدبان/ دیده بان                    قهوه ئی / قهوه ای

توجهی/ توجه ای                        آلوده گی/ آلودگی                  مشابه ای/ مشابهی

فرمانده ی نظامی / فرماندهِ نظامی                                           علاقه مند/ علاقمند

14- داستان ضرب المثل زیر را بنویسید .

              تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

15- عبارات زیر را از نظر املایی ویرایش کنید .

به استحظار میرساند اینجانب محمدعلی احمدی ، کارمند حوضه ی دو ثبت اسناد بدلیل بیماری سعب العلاج ، قادر به ادامه ی همکاری با آن اداره نمی باشم و بدین وسیله درخاست بازنشستگی خود را دارم . تقاضای آجل دارم با توجه به مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم می شود به درخاست این جانب ترتیب اثر دهید قبلاً از همکاری شما سپاس گذارم .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:41 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

    اول دفتر به نام ایزد دانا                       

                   آزمون های فارسی دوم / فصل اول و دوم

1-کدام واژه دارای « پیشوند » است ؟     1- تن پروری   2- بد گوهری    3- جوانمردی    4- نادانی

2- تعداد پسوند های کدام واژه بیشتر است ؟   1- دانشور 2- خردمند   3- سرسری    4- پرهیز گار

3-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟   1- لطایف : لطیفه  2- مقاصد : قصد   3- اسرار : سر 4- اَخبار : خبر

4-  در کدام گزینه « وجه شبه » محذوف است ؟

       1- این درختانند همچون خاکیان   2- مهربان بودیم مثل آفتاب

       3- دلی صاف و بی کینه مانند آب     4- دلی روشن و گرم چون آفتاب

5-  در جمله ی « زندگی مثل دریاست گاه آرام ،گاه توفانی » رکن سوم تشبیه یا وجه شبه کدام است ؟ 

                                 1- گاه آرام گاه توفانی    2- زندگی     3- مثل      4- دریا

6-در عبارت « ایرانیان بنای این گونه آثار خود را ثواب آخرت می گویند » مفعول کدام است ؟

         1- بنا             2- این گونه     3- آثار           4- خود

7-  کدام یک از نشانه های جمع  ، نیست ؟  1- ها 2- ان 3- ات 4- وا

8- مفرد کدام کلمه ، غلط آمده است ؟   1- احوال : حال   2- افکار : فکر  3- مظاهر : ظهور         4- آثار : اثر

9- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

    1- کشیده             2- دراز           3- طولانی                 4- بلند

10- مفرد کلمه ی « اعیان » در کدام گزینه  آمده است ؟     1- عیان   2- عین   3- عیون         4- معین

11- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

     1- استقلال و وابستگی    2- محبت و لطف       3- دوام و بقا           4- اصابت و برخورد

12- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

     1- به فضل خدا : به کرم و بزرگواری خدا    2- خانه غلغله شد : در خانه شور و غوغا بر پا شد

    3- مصادف با اربعین حسینی بود : هم زمان با عاشورای امام حسین ( ع ) بود

    4- قند در دل کسی آب کردن : کسی را خوشحال کردن

13- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

     1- مضامین : مفهوم ها        2- عرصه : میدان ، قلمرو     3- ذات : حقیقت هر چیز    4- مسلِم : قطعی

14-  در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟  1- آب از آب تکان نمی خورد   2- آب از سر چشمه گل آلود است    3- آب دست یزید افتاده است  4- آب از دستش نمی چکد

15- معنی کدام لغت ، صحیح است ؟

    1- کائنات : جانوران زمین     2- قلمرو : ناحیه    3- مُبین : واضح بودن                   4- طراوت : خیس

16- کدام یک فعل است ؟ 1-  رفتن    2- دیدار 3- خواهد  4- خواهش  

17- کدام یک نیاز به تشدید دارد ؟   1- فرهنگ غنی2 - تقویت  3- فرهنگ خاص          4- فضای کلی

18- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

      1- رایهه : بو  2- لهجه : شکلی از زبان و گفتار      3- مصادف : هم زمان  4- بغض : گرفتگی گلو از غصّه

19- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟  1- دلیری  2- پستی  3- بزرگی   4- بخشندگی

20- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

     1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .     2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

     3- شعار همان شعر است .     4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

21-  کدام یک جمع مکسّر است : 1- معدن 2- کتاب 3- امور 4- علم

22- مفرد کدام جمع مکسّر ، غلط است ؟  1- حُکما : حاکم               2- حِکَم : حکمت

                                         3- علما : عالم و علیم                4- ممالک : مملکت

23- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟    1- کودک                2- با ادب        3- گرما          4- بیمار

24- کدام واژه جمع محسوب نمی شود ؟     منابع                   2- فواصل        3- عصاره         4- اَمثال

25-  کدام جمع با بقیه فرق دارد ؟  1- اسرار 2- رفتگان 3- مساجد 4- علما

26- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟        1- بامدادان                   2- دانشگاه       3- بیکاری       4- هنرستان

27- در کدام عبارت مفعول وجود دارد ؟

     1- عاقل همیشه عاقبت اندیش است      2- مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد

     3- مردم ایران در ساختن خانه ها ی خود سنگ به کار نمی برند    4- مأًموران صلیب سرخ به اردوگاه آمدند

28-  مفرد کدام جمع ، درست است ؟  1- عوامل : عمل  2- احوال : حال 3- افکار : کفر  4- مفاهیم : فهم

29-  کدام یک از ترکیب های زیر ، آرایه ی « تشبیه » ندارد ؟

        1- گوهر معنی    2- دریای دانش           2- کتاب تاریخ            4- آتش حسادت

30- در جمله ی « عصر دیروز طوفان ، نهال درختان را شکست » مفعول کدام است ؟

                               1- نهال درختان  2- طوفان  3- عصر دیروز  4- درختان

31-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟

      1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است       2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

      3- از آتش حسادت فاصله بگیرید      4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است

32- بیت زیر چه چیزی را توصیف می کند ؟        گهی اسرار قرآن باز گوید      گه از قول پیمبر راز گوید

        1- استاد           2- دانش         3- کتاب         4- تاریخ

33- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

     1- مُلک : پادشاه     2- جدل : جنگ    3- موقّر : محترم ، با وقار              4- متین : استوار ، محکم

34- کدام لغت ، درست معنی شده است ؟

      1- ملال : افسرده            2- سخته : ترازو       3- منحصر : محدود          4- تقریر : بیان کننده

35-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟  1- پویا  2- نظام مند 3- ثابت  4- زایا

36- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ 1- فواصل : فصل  2- قطعات : قطعه  3- انواع : نوع  4- اقسام : قسم

37 – در بیت « به تقریر لطایف لب گشاید/ هزاران گوهر معنی نماید » واژه ی « لب گشودن » کنایه از چیست ؟         1- فاش کردن راز          2- بیان کردن   3- شکفته شدن        4- سخن چینی کردن

38- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

 « علم چندان که ................ خوانی          چو ................ در تو نیست نادانی

    1- پیش تر ، عمل             2- بیش تر ، عمل        3-کمتر ، عمل            4- بیش تر ، علم

39- چیزی که طبق دستور دین به نیازمند و درویش دهند ، چه نام دارد ؟  1- وقف  2- صدقه   3- ثواب   4- عام المنفعه

40-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند . 1- پیشوند  2- پسوند  3- وند   4- میانوند

 


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:40 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمن الرحیم

                                                نمونه سؤال انشا ، قسمت سوم

1- در جاهای خالی ، کلمه ی مناسب بنویس .

   مدرسه تعطیل ................... بچه ها به سوی................... حرکت کردند . در بین راه سعید به من .................... سواره رو جای ماشین................ و برای عبور افراد ................ نیست. من صحبتِ................... را قبول کردم . او خیلی خوب فکر................ به همین خاطر مادرم به من اجازه.................. است که با سعید................... باشم و با او به مدرسه................... روزی که نم نم باران .................... و من و سعید از مدرسه به سوی خانه می رفتیم ، تصادف .................... مردم جمع .................. من به سعید گفتم اگر خیلی این جا باشیم ، پدر و مادرمان ناراحت ، نگران .................... و خیال .................... که ما تصادف.................. او حرف مرا قبول .................. و گفت : برویم . وقتی به پشت سرمان نگاه ............... جمعیت آهسته آهسته پراکنده .................می دانید چه کسی تصادف کرده ...................... ؟ پسری به اسم رضا که در مدرسه ی ما درس می خواند . خدا را شکر کردیم که فقط دست او کمی زخمی شده .................... و یک روز بعد به مدرسه ................ و بچه ها از دیدن او ....................

2- جمله های نامرتب زیر را مرتب کنید .

الف ) زندگی ضروری امروز است وسایل از کاغذ

ب) شاداب رنگ ها محیط را می کنند

ج) کارهایی یکی از آلوده می کند آتش زدن درخت هاست که برگ محیط زیست را

د) بپرسید اگر جایی از متوجه نشده اید را از معلم آن را درس خوب

3- جمله های ناتمام زیر را کامل کنید .

الف ) امروز در مدرسه .............

ب) هرگز نباید.......

پ) پاکیزگی و اخلاق خوش از ......

ت) خودرویی اختراع می کنم که.........

ث) آن روز گذشت ولی.......

ج) همان طور که مشغول مطالعه بودم..........

4- در باره ی هر کدام از جمله های زیر توضیح مختصری دهید .

1) چرا درخت ارزش دارد ؟

2) کار نویسنده چیست و چه می کند ؟

3) مزاحم تلفنی یعنی چه ؟ چرا این نوع مزاحمت ، زشت و ناپسند است ؟

4- نوشتن انشا برای تو راحت و آسان است یا دشوار و تلخ ؟

5- اگر هیچ کس شما را دوست نداشته باشد ؟

6- چه کارهایی نباید بکنیم ؟

5- آیا تا به حال فکر کرده ای که درون اشیای زیر چگونه است ؟ بنویس .

1- کره ی زمین

2- شکم مورچه

3- شاخ گاو

4- اتاقی در بیمارستان که بر درآن نوشته شده است : « ورود اکیداً ممنوع » .

6- هر یک از اتفاق های ناتمام را کامل و عنوانی مناسب برای آنها انتخاب کن .

الف ) بعد از یک روز بارانی ، در کنار خیابانی پر چاله ، حسین و جواد در کنار پدر و مادر لباس های نو و تمیز بر تن دارند و برای رفتن به مهمانی با شوق فراوان در انتظار رسیدن تاکسی هستند . اما با عبور تند خودرویی همه خیس و گِل آلود می شوند . آنها مدت ها بود که برای چنین مهمانی روز شماری می کردند تا ...........

ب) غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند از کدام طرف باید برود . سرگردان است . خیابان خلوت است . به همه جا نگاه می کند . پیرمردی را می بیند که عصا زنان به سمت او می آید ، غریبه .............

7- یک بند بنویسید و این کلمه ها را در آن به کار ببرید : رنج ؛ شاعر ؛ فردوسی ؛ آرامگاه ؛ شاهنامه ؛ خراسان ؛ توس ؛ شهر ؛ سی سال ؛ ایران

8- یکی از قصه های ظهر جمعه را بازنویسی کن .

9- برای هر کدام از اسم های زیر چند صفت بنویس .

لباس             داستان                     نان                         شکوفه                     جنگل            سرباز

10- جملات زیر را به دقت بخوانید و در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

1) اشک او چون آب................................................ می ماند

2) او همچون ....................................................... خود را پنهان کرد .

3) حرف های پدر بزرگ مانند ............................................. روشنگر راه زندگانی من بود .

4- چشم های آهو چون.......................................... می درخشید .

5- چشمه ی روستای ما چون .......................................... زیباست .

6) دل او چون آسمان ................................ است .

11- به جملات زیر صفت و قید اضافه کنید .

1- رستم با اسب آمد    قید...............................................      صفت.............................................

2- آن داستان را خواندم  قید.................................................     صفت...........................................

3- گل شکفت    قید..................................................................       صفت........................................

4- زمستان می آید  قید.......................................................       صفت.......................................

12- با هر دسته از کلمات و ترکیب ها جمله بساز .

1- شتابان – خیابان                         2- دانشمند – می زیست

3- زمستان – لانه                           4- دفاع می کردند – جوانان

5- ورزش – نشاط                           6- شام – درس

13- تشبیه های خنده آوری برای این موارد بنویسید .

1- خوشحال مثل....................                                   2- سفید مثل.................

3- مستقیم مثل...........                                          4- خسیس مثل.............

14- آخرین کتابی که خواندی چه نام دارد ؟

2- موضوع آن چه بود ؟ به طور خلاصه بنویس

3- از کدام قسمت ها بیشتر خوشت آمد ؟ چرا ؟

3- چرا از بعضی قسمت ها خوشت نیامد ؟

4- تصویر ها چه طور بود ؟

5- نظر خودت را بنویس.


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:39 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
     بسم الله الرحمن الرحیم

                                                نمونه سؤال املای دوم ( فصل اول )

1- با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها غلط است ؟

1- صانع : آفریننده                2- واصطه : میانجی                3- بنیانگزار : مؤسس

4- رایحه : بو                       5- مصادف : هم زمان              6- ضفرمند : پیروز

2- املای کدام ترکیب نادرست است ؟

     یأس و نامیدی ، نویسنده گان و شاعران ، عرسه ی حق طلبی ، نشات آور و امید بخش ، صواب و پاداش ، صدای اعتراض ، فضای شهر ، دانه های تسبیه ، سیر و سیاحت

3- کدام وازه برای جای خالی مناسب است ؟

1- همه ی این واژه ها .................................. از فرهنگ غنی اسلام اند . ( برخاسته ، برخواسته )

2- صدای ........................... سماور در فضای اتاق پیچیده بود . ( غلغل ، قلقل )

3- روی لب های مادر بزرگ که به دعایی ...................... لبخندی نشست .( می جنبید ، می جمبید )

4-  با درنگ و ............... زاویه ی دید و زمینه ی فکری آن را جست و جو کنید .( تعمل ، تأمل )

5- در صدایش ..................... بود ( بغزی ، بغضی )

6- برای هر یک از گروه کلمات زیر ، یک هم خانواده ی دیگر بنویسید .

      1- ولادت ، تولد              2- تأثیر ، اثر              3- مضمون ، تضمین

5- غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید .

1- آن چنان این دو را به هم پیوند زد که دوگانه نگی از میان برخواست

2- با شنیدن این کلمات ، رایهه ی دل انگیزی به مشام می رسد که برای مردم نشات آور است

3- عامل انصجام و وحدت همه ی اغوام یک سرزمین ، زبان رسمی آن است

4- بحره گیری از تعالیم اسلامی و حویت فرهنگی بر درخشش این انقلاب می افزاید .

5- پس از واقعه ی عضیم انقلاب اسلامی ، باورها ، ارزش ها ، زهن و زبان نیز تقییر یافت

6- دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود .

7- هضور یک پارچه ی مردم ، دین باوری و رهبری بر پایه ی اصل ولایت فغیه ،  از ویژه گی های انقلاب اسلامی است .

6- در کدام گزینه ، همه ی واژه ها ، هم خانواده نیست ؟ 

      1- ترحیم ، مراحم ، تحریم           2- اکذب ، تکذیب ، کاذب

      3- نانوشته ، نویسنده ، نوشتن       4- مونس ، انس ، مؤانست

7- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

      1- صدای غلغل سماور در فضای اتاق پیچیده بود     2- دانه های تسبیح را بین انگشتانش می چرخاند

      3- برای اعتراض به آن حکومت ظالم و فاسد ، الله اکبر بگوییم

      4- در صدایش بقضی بود و کنار سماور رفت و برای هر دو چای ریخت

8- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

به واسته ی ارسال رسل و ابلاق کتب ، دل های رمیده را آرمیده ساخت و خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطاپوش است . ملکا ما را از دام هوا رهایی ده و به راه حُدی راهنمایی کن .

     1- یک      2- دو            3- سه           4- چهار

                                      فصل دوم

1- کدام صحیح و کدام غلط است ؟

   1- مستور به معنی پوشیده شده و مسطور به معنی نوشته شده است  ص  غ

  2- حور به معنی خورشید و هور به معنی خوبان بهشتی است  ص   غ

  3- اصل و نصب ؛ اصل و نسب ، شکل املایی ترکیب اول صحیح تر است    ص   غ

2- کدام گزینه به معنی « چکیده و افشره » است ؟

     1- عساره             2- اساره                   3- عصاره        4 اصاره

3- کدام لغت برای جای خالی مناسب است ؟

   1- در اردوگاه های مخوف رژیم بعث ، روحیه ی ...................... اسرای ایرانی ، روحیه ی مبارزه با سستی و تنبلی بود ( قالب – غالب )

   2- اگر به لحاظ کاغذ در ...................... نبودیم به اندازه ی یک کتاب حرف داشت ( مضیقه – مضیغه – مزیقه )

   3- بر دو سوی خیابان ها ، درختان چنار .................. شده است ( غرس – غرص – قرص – قرس )

   4- اعمال خیر جاری است و................. پر دوام است ( صوابش – ثوابش )

   5- ایرانیان به ....................... نرم و انعطاف پذیرند  ( تبع – طبع )

   6- گهر بی هنر زار و ................. است و سست ( خار – خوار )

4- با توجه به معنی ، املای کدام کلمات درست است ؟

   1- اقرار : اعتراف      2- ضائد : اضافی                   3- پر آذرم : با حیا       4- صحن : حیاط

  5- فرسنگ : واحد طول                                      6- قوره : انگور نرسیده

5- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

     1- مقاصد   2- مقصود        3- مصدق        4- قصیده

6- در هر عبارت غلط های املایی را بیابید و اصلاح کنید .

   1- ایرانیان بنای این گونه آثار را صواب آخرت می گویند

   2- اصامی فرزندان خود را نام های اعمه و اوسیای باتقوا و با فضیلت انتخاب می کنند .

   3- به جمله های نقض و کلمات قسار ، امصال و حکم می گویند .

   4- آن ها هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تارف می کنند

   5- ایرانیان در بالا آوردن آب ها از اعماغ زمین محارت و بسیرت دارند .

   6- دیگر منابه زیر زمینی مشتمل بر آب های چاه ها و کاریض هاست

   7- آنان به ساختن بناهای آم المنفعه از غبیل مدرسه برای سکونت و تحسیل تلاب علوم دینی و وغف منابع در آمدی که از محل آن صدغه داده شود ، اغدام می کنند

8- املای کدام ترکیب ، غلط است ؟

    دعا و حدیس ، معموران سرافراز ، کاغذ و مدرسه ، خجالت و شرمنده گی ، رژیم بعث ، سلیب سرخ ، تغییر و تسرف ، سراغ کتاب ،  حجی کردن ، بهترین فرصت ، رفتار معودبانه ، صاف و صادق

9- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- نه محقق بود نه دانشمند           2- گهر بی هنر زار و خار است و سست

    3- سری سخت و دلی ستوار باید      4- به جز دانش به گیتی مهتری نیست

10- در گروه کلمات زیر ، چندغلط املایی وجود دارد ؟

   پر آزرم و خوش رو – مجادله ی لفظی – موقر و متین – القاب و عناوین – تحصیل طلاب – صواب آخرت – ائمه و اولیا و اوصیا – چکیده و عصاره – کلمات قصار – جمله های نقض و دل آویز

    1- یک       2- دو              3- سه                    4- چهار

11- در کدام ترکیب زیر ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- عام المنفعه       2- غالب خانه های ایران           3- صهن تمام خانه ها      4- زمین های مزروع

12- در کدام ترکیب ، غلط املایی وجود دارد ؟

   1- حور و خورشید    2- حور و بهشت                   3- تقریر لطایف        4- طبق دُر

                                                         فصل سوم

1-  معنی کدام گزینه به معنی « تکان خوردن و جنبیدن » است ؟

      1- اهتزاز            2- احتزاز        3- احتظاز       4- عهتزاز

2- با توجه به معنی کلمه را کامل کنید .

   1- نامر.........ی : غیر قابل دیدن                   2- حیا....... : زندگی                3- تما......یل : اشکال      4- نغ...... : نیکو

3- برای لغات زیر هم خانواده بنویسید .

    معصومانه              فراغت            مبرا               هجر

4- کدام عبارت درست و کدام نادرست است ؟

     1- وداع هم خانواده ی « موعود » است      ص    غ

     2- طبیعت با تبیعت هم خانواده است        ص     غ

     3- تأمل نیاز به تشدید دارد        ص    غ

5- شکل صحیح کلمه را انتخاب کنید .

1- هم کارگهی همچو زمین ساخته .................. ( مأمور- معمور )

2- در ....................... صبر کن با درد و هجران ، غم مخور ( فراقش – فراغش )

3- به این نوع از شعر .................. گفته می شود ( قسیده – قصیده )

4- آسمان هم البته .................. می شود ( سخاوتمند – صخاوتمند )

5- درختان از پوشش سبز خود ................... می شوند ( اُریان – عریان )

6- زیبایی طبیعت .................... به سبزه و گل نیست ( منهصر – منحصر – منحسر – منهسر )

6- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه درست نیست ؟

   1- انباز : شریک       2- عتش : تشنگی        3- ماهر : زبر دست                4- هیران : شگفت زده

   6- کدام یک از ترکیبات غلط است ؟ صحیحشان را بنویسید

     پولک های نقره ای، ودا می کند، منضره ی کوهستان ، عده ای از مردم ، رنگ آمیزی بدیع ، انوار تلایی ، مناطغ گرمسیری ، دست خاهش ، طلب باران ، نقاش چیره دست ، چشم مشتاغان ، ارضه می کند ، خاب زمستانی ، تجدید حیاط طبیعت ، پاکی معسومانه ، تعمل در زیبایی ، حفض می کند ، فصل پخته گی ، قم و اندوه ،

7- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟

      1- تجدید حیاط : زندگی دوباره      2- عرضه کردن : نشان دادن

      3- سخاوتمند : بخشنده               4- فراغت : آسایش

8- در عبارت زیر چند غلط املایی و نگارشی وجود دارد ؟

    تابستان ، فصل پخته گی و کمال طبیعت است . در فصل پاییز درختان گویی با احتزاز برگ های زرد و نارنجی و سرخ آتشین در باد ، شعله می کشند و هزار رنگ با هم در می آمیزند و زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در خزان کم تر از رنگ های سرزنده و شاداب بهار نیست .

    1- یک       2- دو            3- سه           4- چهار

9- کدام گزینه ، با بقیه هم خانواده نیست ؟

    1- حصار              2- صحاری      3- منحصر       4- محصور

10- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟

     1- چون بر آید این همه گل های نقض کامکار          2- ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

     3- هم کارگهی هم چو زمین ساخته مأمور              4- کاو را نه نیاز است و نه انباض و نه همتا

11- در کدام گروه از گزینه های زیر ، همه ی واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند ؟

      1- غمین ، غمگین ، غم    2-  استعداد ، سعادت ، سعید

     3- صبر ، صابر ، صبور        4- احزان ، حزن ، محزون


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:37 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- كلمه ها ي زير را مرتّب كنيد و يك جمله ي معني دار بسازيد .

   الف-  ما ، چه ، نقش ، انرژي ، زندگي ، در ، اهميتي ، دارد ، و

ب- مسخره ، عمر ، گذر ، مبادا ، عمر ، به ، را ، بگيريد ، شتابان

2- داستان زير را ادامه دهيد .( در حدود سه سطر )

برف همه جا را پوشانده بود . سرما بيداد مي كرد . گنجشك از سرما و گرسنگي به خود مي لرزيد ؛ زيرا چيزي براي خوردن پيدا نمي كرد ، يادش آمد كه مورچه در تابستان با چه تلاشي مشغول جمع آوري دانه بود ؛ پس به خانه ي مورچه رفت ، در زد و گفت : ........

 

 

3- با هر كدام از از تركيبات زيريك جمله ي معني دار بسازيد .

الف – نرم خو:

ب- دهه ي محرّم :

4- تصوير روبه رو را در حدود دو سطر توصيف كنيد .

 

 

5- هر كدام از عبارات ناقص زير را تا دو سطر ادامه دهيد .

الف- اگر در كربلا بودم ........

 

ب- آنچه به آن فكر مي كنم اين است كه ......

 

6- بيت زير را به نثر روان و ساده بنويسيد .

            بيني چه رقم هاي شگرف است و دل آرا           بر صفحه ي هستي ز خداوند تعالي

 

7- مصراع زير دو عنصر زيبايي سخن يا آرايه ي ادبي دارد ، آن ها را توضيح دهيد .

همچو يوسف به سر تخت بر آيي از چاه

 

 

8- جمله ي زباني زير را به صورت ادبي بنويسيد .

دندان هايش سفيد بود

 

يكي از سه موضوع زير را انتخاب كنيد و انشايي درحدود 12 سطر در باره ي آن بنويسيد . ( در پشت همين صفحه )

1-    روش درست استفاده كردن از رايانه ، تلفن همراه و مانند آن را شرح دهيد

2-    چه كنيم تا آينده اي روشن و درخشان داشته باشيم // 3- خاطره ي يك روز برفي را بنويسيد.


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:28 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- کدام عبارت غلط و کدام درست است ؟ (5/ )

   الف- به بهترين بيت در غزل شاه بيت مي گويند.(...................)        

   ب- اامثال و حكم فشرده وخلاصه ي افكار و انديشه هاي بلند است .(....................)         

2-  جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.(1)

الف – شعار لحني ....................... دارد.

ب- به  شعري كه در آن شاعر به توصيف طبيعت يا مدح وستايش مي پردازد..................مي گويند.

3- بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید . ( 1 )

    خداوند تد بير و فرهنگ وهوش           نگويد سخن تا نبيند خموش

.............................................................................................................................................................................................................

4-  جمله ای ادبی بنويسيد كه در آن  طرف دوم تشبيه «آسمان» باشد .(1)

 ................................................................................................................................................................................................

5-با كلمه هاي زير جمله اي بنويسيد كه در آن آرايه ي جان بخشي ياتشخيص به كار رفته باشد . (2)

ستاره ، لبخند..................................................................................................................................................

كتاب ، غمگين.........................................................................................................................................................

6-  عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید . ( 1 )

تازه از راه رسيده بوديم كه ... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7- با استفاده از كلمه هاي «برف ، زمين »يك جمله ي زباني ويك جمله ي ادبي بنويسيد (1)

جمله ي  زباني : ........................................................................................................................................................

جمله ي ادبي : .......................................................................................................................................................

 

8-  در كدام مصراع آرايه ي تلميح وجود دارد. (5%)

 الف- به جز دانش به گيتي مهتري نيست                      ب-گه از قول پيمبر راز گويد

ج-با ادب باش كه سرمايه ي خوبان ادب است                   د-قربان كند پسر را دوباره در مناي توس  

 

از سه موضوع زير يكي را انتخاب كنيد وانشايي بنويسيد.(12 نمره)

دلم مي خواهدكه....

يك سفر خيالي بنويسيد.

احساس خود را نسبت به بهترين درس كتاب فارسي بيان كنيد. 


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:26 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1-    شكل صحيح لغات زير را در جاي خالي قرار دهيد . ( 1 )

الف – اكنون كه به ناداني خود ....................... شدي تو را بياموزم . ( معترف – معطرف )

ب – اصل در خوردن آن است كه لقمه ....................... بايد . ( هلال – حلال )

ج- بهار فصل تجديد .......................... طبيعت و رويش و جوانه زدن است . ( حياط – حيات )

د- به اين جمله هاي ......................... و دل آويز « امثال و حكم » مي گويند . ( نقض – نغز )

2- براي هر كلمه يك هم خانواده بنويسيد . ( 2 )

احوال (         )      فارغ (        )   مصادف (          )  صدقه (          ) عاطفه (          ) غفلت (           )

تعارف (         )  وقف (         )

3- غلط هاي املايي را پيدا كنيد و صحيحشان را بنويسيد . ( 2 )

الف- وقتي شما به يك اثر رو مي كنيد ، چهره ي انسان هاي آن جامعه و رفتار و منش اجتمائي اشخاص را پيش چشم خود داريد .

ب- ايرانيان بناي اين گونه آثار را صواب آخرت مي گويند

ج زمين هاي مذروع ، از چهار منبع آبياري مي گردد . دو منشع ، آب هايي است كه در سطح زمين جريان دارد .

د- به علاوه زيبايي طبيعت منحصر به سبزه و گل نيست ، گاه شايد خواربني كه در سينه ي كبير روييده و بوته يك گل وحشي كه در عمق درّه اي از دل سنگ ها سر بر آورده يا تك درختي كه در بيابان براي رفع عتش به انتظار باران نشسته است زيبايي و شكوهي كم تر از جنگل هاي سرسبز و انبوح نداشته باشد .

4- در كدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/ )

        الف- به قدر فهم مستمعان      ب- بهلول برخواست      ج- پر مشقّت              د- سفر طولاني

5- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه غلط است ؟ ( 5/ )

      الف- غرس : كاشتن      ب- موقّر : محترم    ج- بقض : گرفتگي گلو از غصه ؛ كينه   د- طراوت : شادابي

6- معني كدام گزينه به معني « پوشيده شده » است ؟ ( 5/ )

      الف- مسطور              ب- مصتور       ج- مستور                 د- مصطور

7- در كدام گزينه ، غلط املايي نيست ؟ ( 5 )

     الف- لهجه و گويش                 ب- ودا ء با طبيعت       ج- اهتزاذ برگ ها         د- صهن خانه ها

8-     از 30 لغت زير 12 كلمه را غلط نوشته ايم . آن هارا بيابيد ، زير هر يك خط بكشيد ، سپس صحيح آن را بنويسيد

همّت مردم                      چكيده و عساره                     نشاط آور                  عصر چيرگي

كلمات قصار                     امسال و حكم                       محضر استاد               اعتراز مردم

غُصّه خوردن                    مسلحت                             خشم و غزب              انعطاف پزير

لقمه ي كوچك                 تصوير رؤيايي                        بناهاي عامّ المنفعه        مغصدي يگانه

تفكُر خلاّغ                      وضع بهتر                           سبب غفلت                كينه و حسد

فضايل انساني                             غرق در رنگ                        غم و اندوه                 قطئات باغ

تعبيه شدن                     ارزه كردن                           محتواي آثار               فضاي اتاق

ارصه ي زبان                        دستي نامرعي                                              
موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:24 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ورود شما را به وبلاگ آموزشگاه غیر دولتی اندیشه خوش آمد عرض مي نماییم . اميدواریم مطالب اين وبلاگ مورد استفاده ي شما عزیزان قرار گيرد . خوشحال می شویم نقطه نظرات خود را براي بهبود این وبلاگ با ما در میان بگذارید .اين آموزشگاه در راستاي هوشمند سازي مدارس پيشرو بوده و از روش هاي مختلف آموزشي جهت بهبود كيفيت آموزش استفاده مي كند.در حال حاضر وضعيت تحصيلي دانش آموز به صورت فردي و هم چنين گروهي از طريق سامانه ي پيام كوتاه به اطلاع اوليا محترم مي رسد.
پست الکترونیک :www.andishehghir@yahoo.com
شماره حساب آموزشگاه : 4150106486007
کد پستی : 43961-74761
متشكرم
مديريت آموزشگاه غيردولتي انديشه قير
موضوعات وب
امکانات وب