خبر درگذشت دانش آموزان عزیزمان علیرضا زمانی و علیرضا طاهری چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتشان فرماید . برای خانواده های دردمند آنان صبر جزیل و اجر عظیم خواهانیم . مدیریت و کارکنان مدرسه اندیشه
کد پرچم
دبیرستان غیر دولتي اندیشه - دوره ی اول

دبیرستان غیر دولتي اندیشه - دوره ی اول
اولين مدرسه ي هوشمند در شهرستان قيروكارزين 
قالب وبلاگ
     بسم الله الرحمن الرحیم

                                                نمونه سؤال املای دوم ( فصل اول )

1- با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها غلط است ؟

1- صانع : آفریننده                2- واصطه : میانجی                3- بنیانگزار : مؤسس

4- رایحه : بو                       5- مصادف : هم زمان              6- ضفرمند : پیروز

2- املای کدام ترکیب نادرست است ؟

     یأس و نامیدی ، نویسنده گان و شاعران ، عرسه ی حق طلبی ، نشات آور و امید بخش ، صواب و پاداش ، صدای اعتراض ، فضای شهر ، دانه های تسبیه ، سیر و سیاحت

3- کدام وازه برای جای خالی مناسب است ؟

1- همه ی این واژه ها .................................. از فرهنگ غنی اسلام اند . ( برخاسته ، برخواسته )

2- صدای ........................... سماور در فضای اتاق پیچیده بود . ( غلغل ، قلقل )

3- روی لب های مادر بزرگ که به دعایی ...................... لبخندی نشست .( می جنبید ، می جمبید )

4-  با درنگ و ............... زاویه ی دید و زمینه ی فکری آن را جست و جو کنید .( تعمل ، تأمل )

5- در صدایش ..................... بود ( بغزی ، بغضی )

6- برای هر یک از گروه کلمات زیر ، یک هم خانواده ی دیگر بنویسید .

      1- ولادت ، تولد              2- تأثیر ، اثر              3- مضمون ، تضمین

5- غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید .

1- آن چنان این دو را به هم پیوند زد که دوگانه نگی از میان برخواست

2- با شنیدن این کلمات ، رایهه ی دل انگیزی به مشام می رسد که برای مردم نشات آور است

3- عامل انصجام و وحدت همه ی اغوام یک سرزمین ، زبان رسمی آن است

4- بحره گیری از تعالیم اسلامی و حویت فرهنگی بر درخشش این انقلاب می افزاید .

5- پس از واقعه ی عضیم انقلاب اسلامی ، باورها ، ارزش ها ، زهن و زبان نیز تقییر یافت

6- دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود .

7- هضور یک پارچه ی مردم ، دین باوری و رهبری بر پایه ی اصل ولایت فغیه ،  از ویژه گی های انقلاب اسلامی است .

6- در کدام گزینه ، همه ی واژه ها ، هم خانواده نیست ؟ 

      1- ترحیم ، مراحم ، تحریم           2- اکذب ، تکذیب ، کاذب

      3- نانوشته ، نویسنده ، نوشتن       4- مونس ، انس ، مؤانست

7- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

      1- صدای غلغل سماور در فضای اتاق پیچیده بود     2- دانه های تسبیح را بین انگشتانش می چرخاند

      3- برای اعتراض به آن حکومت ظالم و فاسد ، الله اکبر بگوییم

      4- در صدایش بقضی بود و کنار سماور رفت و برای هر دو چای ریخت

8- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

به واسته ی ارسال رسل و ابلاق کتب ، دل های رمیده را آرمیده ساخت و خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطاپوش است . ملکا ما را از دام هوا رهایی ده و به راه حُدی راهنمایی کن .

     1- یک      2- دو            3- سه           4- چهار

                                      فصل دوم

1- کدام صحیح و کدام غلط است ؟

   1- مستور به معنی پوشیده شده و مسطور به معنی نوشته شده است  ص  غ

  2- حور به معنی خورشید و هور به معنی خوبان بهشتی است  ص   غ

  3- اصل و نصب ؛ اصل و نسب ، شکل املایی ترکیب اول صحیح تر است    ص   غ

2- کدام گزینه به معنی « چکیده و افشره » است ؟

     1- عساره             2- اساره                   3- عصاره        4 اصاره

3- کدام لغت برای جای خالی مناسب است ؟

   1- در اردوگاه های مخوف رژیم بعث ، روحیه ی ...................... اسرای ایرانی ، روحیه ی مبارزه با سستی و تنبلی بود ( قالب – غالب )

   2- اگر به لحاظ کاغذ در ...................... نبودیم به اندازه ی یک کتاب حرف داشت ( مضیقه – مضیغه – مزیقه )

   3- بر دو سوی خیابان ها ، درختان چنار .................. شده است ( غرس – غرص – قرص – قرس )

   4- اعمال خیر جاری است و................. پر دوام است ( صوابش – ثوابش )

   5- ایرانیان به ....................... نرم و انعطاف پذیرند  ( تبع – طبع )

   6- گهر بی هنر زار و ................. است و سست ( خار – خوار )

4- با توجه به معنی ، املای کدام کلمات درست است ؟

   1- اقرار : اعتراف      2- ضائد : اضافی                   3- پر آذرم : با حیا       4- صحن : حیاط

  5- فرسنگ : واحد طول                                      6- قوره : انگور نرسیده

5- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

     1- مقاصد   2- مقصود        3- مصدق        4- قصیده

6- در هر عبارت غلط های املایی را بیابید و اصلاح کنید .

   1- ایرانیان بنای این گونه آثار را صواب آخرت می گویند

   2- اصامی فرزندان خود را نام های اعمه و اوسیای باتقوا و با فضیلت انتخاب می کنند .

   3- به جمله های نقض و کلمات قسار ، امصال و حکم می گویند .

   4- آن ها هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تارف می کنند

   5- ایرانیان در بالا آوردن آب ها از اعماغ زمین محارت و بسیرت دارند .

   6- دیگر منابه زیر زمینی مشتمل بر آب های چاه ها و کاریض هاست

   7- آنان به ساختن بناهای آم المنفعه از غبیل مدرسه برای سکونت و تحسیل تلاب علوم دینی و وغف منابع در آمدی که از محل آن صدغه داده شود ، اغدام می کنند

8- املای کدام ترکیب ، غلط است ؟

    دعا و حدیس ، معموران سرافراز ، کاغذ و مدرسه ، خجالت و شرمنده گی ، رژیم بعث ، سلیب سرخ ، تغییر و تسرف ، سراغ کتاب ،  حجی کردن ، بهترین فرصت ، رفتار معودبانه ، صاف و صادق

9- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- نه محقق بود نه دانشمند           2- گهر بی هنر زار و خار است و سست

    3- سری سخت و دلی ستوار باید      4- به جز دانش به گیتی مهتری نیست

10- در گروه کلمات زیر ، چندغلط املایی وجود دارد ؟

   پر آزرم و خوش رو – مجادله ی لفظی – موقر و متین – القاب و عناوین – تحصیل طلاب – صواب آخرت – ائمه و اولیا و اوصیا – چکیده و عصاره – کلمات قصار – جمله های نقض و دل آویز

    1- یک       2- دو              3- سه                    4- چهار

11- در کدام ترکیب زیر ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- عام المنفعه       2- غالب خانه های ایران           3- صهن تمام خانه ها      4- زمین های مزروع

12- در کدام ترکیب ، غلط املایی وجود دارد ؟

   1- حور و خورشید    2- حور و بهشت                   3- تقریر لطایف        4- طبق دُر

                                                         فصل سوم

1-  معنی کدام گزینه به معنی « تکان خوردن و جنبیدن » است ؟

      1- اهتزاز            2- احتزاز        3- احتظاز       4- عهتزاز

2- با توجه به معنی کلمه را کامل کنید .

   1- نامر.........ی : غیر قابل دیدن                   2- حیا....... : زندگی                3- تما......یل : اشکال      4- نغ...... : نیکو

3- برای لغات زیر هم خانواده بنویسید .

    معصومانه              فراغت            مبرا               هجر

4- کدام عبارت درست و کدام نادرست است ؟

     1- وداع هم خانواده ی « موعود » است      ص    غ

     2- طبیعت با تبیعت هم خانواده است        ص     غ

     3- تأمل نیاز به تشدید دارد        ص    غ

5- شکل صحیح کلمه را انتخاب کنید .

1- هم کارگهی همچو زمین ساخته .................. ( مأمور- معمور )

2- در ....................... صبر کن با درد و هجران ، غم مخور ( فراقش – فراغش )

3- به این نوع از شعر .................. گفته می شود ( قسیده – قصیده )

4- آسمان هم البته .................. می شود ( سخاوتمند – صخاوتمند )

5- درختان از پوشش سبز خود ................... می شوند ( اُریان – عریان )

6- زیبایی طبیعت .................... به سبزه و گل نیست ( منهصر – منحصر – منحسر – منهسر )

6- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه درست نیست ؟

   1- انباز : شریک       2- عتش : تشنگی        3- ماهر : زبر دست                4- هیران : شگفت زده

   6- کدام یک از ترکیبات غلط است ؟ صحیحشان را بنویسید

     پولک های نقره ای، ودا می کند، منضره ی کوهستان ، عده ای از مردم ، رنگ آمیزی بدیع ، انوار تلایی ، مناطغ گرمسیری ، دست خاهش ، طلب باران ، نقاش چیره دست ، چشم مشتاغان ، ارضه می کند ، خاب زمستانی ، تجدید حیاط طبیعت ، پاکی معسومانه ، تعمل در زیبایی ، حفض می کند ، فصل پخته گی ، قم و اندوه ،

7- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟

      1- تجدید حیاط : زندگی دوباره      2- عرضه کردن : نشان دادن

      3- سخاوتمند : بخشنده               4- فراغت : آسایش

8- در عبارت زیر چند غلط املایی و نگارشی وجود دارد ؟

    تابستان ، فصل پخته گی و کمال طبیعت است . در فصل پاییز درختان گویی با احتزاز برگ های زرد و نارنجی و سرخ آتشین در باد ، شعله می کشند و هزار رنگ با هم در می آمیزند و زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در خزان کم تر از رنگ های سرزنده و شاداب بهار نیست .

    1- یک       2- دو            3- سه           4- چهار

9- کدام گزینه ، با بقیه هم خانواده نیست ؟

    1- حصار              2- صحاری      3- منحصر       4- محصور

10- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟

     1- چون بر آید این همه گل های نقض کامکار          2- ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

     3- هم کارگهی هم چو زمین ساخته مأمور              4- کاو را نه نیاز است و نه انباض و نه همتا

11- در کدام گروه از گزینه های زیر ، همه ی واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند ؟

      1- غمین ، غمگین ، غم    2-  استعداد ، سعادت ، سعید

     3- صبر ، صابر ، صبور        4- احزان ، حزن ، محزون


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:37 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ورود شما را به وبلاگ آموزشگاه غیر دولتی اندیشه خوش آمد عرض مي نماییم . اميدواریم مطالب اين وبلاگ مورد استفاده ي شما عزیزان قرار گيرد . خوشحال می شویم نقطه نظرات خود را براي بهبود این وبلاگ با ما در میان بگذارید .اين آموزشگاه در راستاي هوشمند سازي مدارس پيشرو بوده و از روش هاي مختلف آموزشي جهت بهبود كيفيت آموزش استفاده مي كند.در حال حاضر وضعيت تحصيلي دانش آموز به صورت فردي و هم چنين گروهي از طريق سامانه ي پيام كوتاه به اطلاع اوليا محترم مي رسد.
پست الکترونیک :www.andishehghir@yahoo.com
شماره حساب آموزشگاه : 4150106486007
کد پستی : 43961-74761
متشكرم
مديريت آموزشگاه غيردولتي انديشه قير
موضوعات وب
امکانات وب